VHS TURNOV: HORKÉ TÉMA, PŘESTO JE ZDE STÁLE MOŽNOST DOHODY

2

Jednání turnovského zastupitelstva ve čtvrtek 26. listopadu na téma Vodohospodářské sdružení Turnov: Více než hodinová diskuze vyvolaná usnesením rady města o záměru vystoupení z VHS začala poněkud překvapivě, a sice stažením původního návrhu na usnesení, že zastupitelé tento záměr podporují a schvalují. Jeden ze zástupců Turnova v Radě VHS Josef Uchytil (PROTO) to vysvětlil mírnou nadějí po posledním jednání Rady VHS konaném 24. listopadu.
Uchytil shrnul, že město Turnov má v dobrovolném svazku obcí největší podíl vloženého majetku a ze 28 členů Rady VHS disponuje pouze třemi hlasy. Podobně je na tom druhé největší město Semily, které má dva zástupce. Tato dvě města nyní usilují o změnu stanov, která by situaci zohlednila, narážejí však na absolutní nepochopení a nechuť cokoli měnit především ze strany zástupců malých obcí. Turnov a Semily navrhly úpravy stanov, většina členů ale byla proti, a protože podle současných stanov musí ty nové schválit všichni členové svazku, bylo další jednání podle Uchytila zbytečné. Proto vzniklo i původní rozhodnutí rady města o záměru vystoupení z VHS.

Jak doplnil starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok), město do rozpočtu VHS vkládá ročně miliony korun. Další velké částky jsou vybírány na vodném a stočném od občanů, ale nejsou přitom zodpovězeny základní otázky – například, co se stane s vloženým vodohospodářským majetkem, když dojde k vystoupení některého člena, nebo k rozpuštění svazku VHS. Zastupitel Zbyněk Miklík (Piráti), po podzimních volbách aktuálně jeden z radních Libereckého kraje, věří v možnou dohodu a chce dát prostor starostovi k dalším jednáním. Miklík následně na místo zástupce Turnova v radě VHS rezignoval a na jeho post byl zvolen právě Tomáš Hocke.
Radní Hana Maierová (Nezávislý blok) potvrdila své odmítavé stanovisko k možnému vystoupení z VHS. Podle ní pětadvacetiletá existence svazku stojí za to, abychom se snažili nalézt shodu a dohodu. Turnov se vždy choval jako lídr v rámci VHS, ale i jako člen, který je solidární k menším obcím, kde se i díky Turnovu podařilo postavit nové vodohospodářské sítě. Jejich zástupce H. Maierová požádala o vstřícnost v jednání.
Zastupitel Rostislav Polášek (ODS) zmínil kvalitu současných vodohospodářských sítí v regionu, podle něho se mnoho měst v minulosti nechovalo tak moudře, dnes mají téměř stejně drahou vodu jako VHS a navíc nekvalitní sítě.
Zastupitel Michal Kříž (ANO 2011) kritizoval výdaje vodohospodářského výboru vedeného Jiřím Mikulou (PROTO) za různé posudky a PR služby. Také se mu nelíbilo, že na jednání zastupitelů nebyl pozván nikdo z VHS. Starosta Hocke zmínil, že na posledním jednání informoval členy sdružení o tom, že bude toto téma na zastupitelstvu projednáváno.

Po hodinové diskuzi nejprve zastupitelé neodsouhlasili návrh Michala Kříže, aby projevili nesouhlas s usnesením rady města o záměru vystoupení z VHS. Poté zastupitelé souhlasili s dalším jednáním o změně stanov a pověřili starostu města a zástupce Turnova v Radě VHS s jejich uskutečněním – termín je do dubna 2021. Dále vzali na vědomí výsledek koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku a uložili J. Uchytilovi v Radě VHS předložit podklady dokládající převod vodohospodářského majetku města Turnov na VHS Turnov v rámci privatizačního projektu.
Na zasedání zastupitelstva k tomuto bodu vystoupila také starostka Semil Lena Mlejnková, která snahy Turnova plně podpořila. V případě, že jednání nebudou úspěšná, je připravena v Semilech iniciovat záměr o vystoupení ze svazku VHS. Zdůraznila, že VHS je dobrovolným svazkem obcí. „Ale jen do doby, kdy chcete vystoupit,“ dodala s tím, že její důvěra ve vedení VHS je nalomena.

Ilustrační snímek z největšího projektu VHS Čistá Jizera (ulice 5. května v Turnově, 25. května 2010)

DODATEK Z TISKOVÉ KONFERENCE MĚSTA
Téma VHS rezonovalo i na prosincové tiskové konferenci vedení města. Starosta Turnova Tomáš Hocke shrnul jednání zastupitelů, zopakoval základní postoje města a úkol z jednání zastupitelů – dál jednat.
Radní Jiří Mikula, pověřený řešením vodohospodářské problematiky, zopakoval, že původně bylo pro jednání zastupitelstva navrženo usnesení v podobě podpory záměru o vystoupení z VHS. Poté, co je již známý provozovatel, je otevřena cesta i k dalším jednáním. „Máme čas vyjednat lepší stanovy svazku a také hovořit o právním posouzení původního privatizačního projektu, na jehož základě byl do VHS vložen majetek města,“ uvedl Mikula. Na otázku o budoucnosti koalice na radnici Mikula nastínil tři možné varianty vývoje. Pokud se do dubna podaří vyjednat lepší podmínky pro město a posílit vliv Turnova ve VHS, tak je vše v pořádku. Když se to nepodaří, budou zástupci volebního sdružení PROTO chtít pokračovat v záměru vystoupení z VHS. „V případě, že kolegové z Nezávislého bloku budou chtít ve svazku zůstat dál i za – podle nás – nevýhodných podmínek, potom se již dál nebudeme podílet na řízení města a budeme se snažit na toto téma v Turnově uspořádat referendum.“

Čistá Jizera, ul. A Dvořáka, 18. února 2010.

NA OKRAJ
VHS Turnov vzniklo jako dobrovolný svazek obcí v roce 1995. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (SčVK).
VHS je vlastníkem vodárenské infrastruktury – vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších zařízení na sítích.
Svazek byl založen s cílem plnit dva klíčové úkoly: pečovat o majetek formou investiční činnosti (obnova současného majetku, výstavba nového majetku), a provozovat vodovody a kanalizace. Úkoly naplňuje díky účinnosti koncesní smlouvy s provozovatelem sítě.
Statutárními zástupci VHS Turnov jsou předseda Rady sdružení Zdeněk Rajm a ředitelka VHS Turnov Marcela Červová. Oba dva zplnomocnili k výkonu činnosti Milana Hejduka, ředitele svazku. Svazek je řízen Radou sdružení VHS a jeho činnost je kontrolována dozorčí radou. Organizace má sídlo v Turnově, má osm zaměstnanců.
Členské obce VHS: Turnov, Semily, Jilemnice, Rokytnice n. Jiz., Lomnice n. Pop. Rovensko p. Tr., Líšný, Kacanovy, Olešnice, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Malá Skála, Troskovice, Vyskeř, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Benecko a Chuchelna.

Čistá Jizera, Žižkova ul., 5. února 2010.

V další části tohoto materiálu jsme se snažili uspořádat názory hlavních aktérů tohoto dlouhodobě eskalujícího tématu:

VHS POHLEDEM STAROSTY TURNOVA TOMÁŠE HOCKEHO
* Jakou dáváte šanci novým jednáním, lze stále podle vás dojít ke konsenzu?
Šance tady je, musím tomu věřit a chci tomu věřit. Dostal jsem od zastupitelů města úkol, abych se dohodu pokusil vyjednat. Tady také musím konstatovat, že jednotliví členové Rady VHS na posledním listopadovém jednání říkali, že jsou připraveni jednat a že chtějí jednat, takže já věřím, že ke konsenzu dojít může.

* Co z návrhu stanov je pro vás nejdůležitější z pohledu Turnova, případně Semil, vyjednat?
Stále platí tři základní body. V prvé řadě potřebujeme vědět, co se s vodohospodářským majetkem, který v našem městě máme, stane, když například dojde k vystoupení některého člena, případně Turnova, nebo dojde k rozpuštění svazku VHS. Je třeba znát způsob, jakým se majetek bude vypořádávat. Je to logické. Když si někdo koupí auto, tak také potřebuje vědět, co se s ním v určitém čase stane. Nevím, proč to nebylo stanoveno už v minulosti, ale je třeba to udělat. Do VHS dáváme až desítky milionů korun ročně z rozpočtu města, občané platí do systému vodné a stočné, stejně tak soukromí investoři při zasíťování bytových zón. To všechno se vkládá do majetku VHS a my potřebujeme vědět, za jakých podmínek se tento majetek může dostat z VHS zase ven. Stejný problém mají Semily. Chtějí do VHS vložit čistírnu odpadních vod a potřebují vědět, za jakých podmínek si ji mohou vzít případně nazpátek. Jde o velké peníze a my máme odpovědnost za částky, které odcházejí z veřejných rozpočtů.
Druhou záležitostí jsou strategické otázky. Domníváme se, že ta zásadní rozhodnutí by měla být odhlasována ne prostou většinou, ale tříčtvrtinovou většinou v radě sdružení. Je tu otázka přijímání nových členů, dluhová služba VHS, plán obnovy vodohospodářského majetku, a také se domníváme, že sem patří cenotvorba u vodného a stočného. Nechceme právo veta, chceme, aby to ale vždy bylo většinové rozhodnutí. Chceme být solidární, ale jako většinový vlastník potřebujeme větší názorovou shodu.
Třetím bodem je navýšení počtu turnovských členů v Radě VHS ze tří na šest. Opět nejde o převahu, členů rady je 27, po případném navýšení 30. Náš požadavek pouze odráží výši vloženého majetku města Turnova.

* Když se vám tohle do dubna příštího roku podaří dojednat, máte splněno?
Ano.

* Nelze nevnímat, že část vašeho Nezávislého bloku preferuje spíše setrvání ve VHS, nicméně potřebu změny stanov asi cítí všichni. Je to tak?
Je to tak, potřebu změny stanov chceme všichni.

* Z toho, co zaznívá ve veřejném prostoru, nelze nevnímat velmi tíživou atmosféru uvnitř Rady VHS, a to zejména pro zástupce Turnova a Semil. Je něco, co by pomohlo? Ostatně, nyní se do Rady VHS vracíte sám…
V Radě VHS jsem dva roky neseděl, není to otázka úplně na mě. Před dvěma lety jsme chtěli odchodem a jmenováním nových zástupců v radě situaci odblokovat. Úplně se to nepodařilo, nyní se do rady rozhodnutím zastupitelů vracím, protože jsem od zástupců obcí vnímal, že by byli rádi, abych se vrátil. Chci do jednání vnést větší míru vstřícnosti se zachováním základních požadavků, které jsem již zmínil.

* Jak jste na tom názorově vy sám? Podle vašich vyjádření preferujete spíše setrvání ve VHS, ale za podmínky úpravy stanov a celkové změny atmosféry, avšak v případě, že dohoda nebude možná, bude třeba jednat i o vystoupení ze svazku obcí. Je to tak?
Tomáš Hocke je vrcholným zástupcem města, který ctí demokratické rozhodnutí. Musím vnímat i většinový názor kolegů v Nezávislém bloku. Navíc ani v koaličním prohlášení nemáme variantu, že město odejde z VHS. Chceme spolupracovat a hledat řešení věcí, které se nám nelíbí a které měly být změněny možná už mnohem dříve. Doba ale prostě nazrála teď a my se k tomu musíme postavit čelem. Všichni.

* Byl to ale váš hlas v radě města, který rozhodl o usnesení ve smyslu záměru vystoupení Turnova z VHS.
To je pravda. Je třeba to především vnímat jako zoufalý krok, kterým jsme chtěli naznačit, že se v komunikaci něco vážného stalo, že po dvou letech jednání o nových stanovách byl náš návrh smeten ze stolu bez diskuze jednou prázdninovou anketou členů VHS. Je třeba se o tom bavit.

* V případě, že by nakonec město z VHS vystoupilo a vlastnilo a provozovalo svůj vodohospodářský majetek, co vše by se muselo k tomu připravit?
Zjednodušené je to v tom, že víme, že následujících 10 let vodohospodářský majetek podle koncesní smlouvy bude provozovat SčVK. A z podepsané koncesní smlouvy se nedá jen tak vystoupit. Nicméně v koncesi je dán důraz na vlastní provoz vodohospodářské infrastruktury, a ne na vlastníky.
Příklad – kdyby Semily nakonec do majetku VHS čistírnu odpadních vod nevložily, bude ji stejně provozovat SčVK. Tohle je tedy myslím řešitelné. Turnov má situaci ztíženou propojením se sousedními obcemi, především s Ohrazenicemi, což by znamenalo nemalé technické i provozní úpravy. Kdyby ale byla vůle, rozhodnutí a peníze, je i tohle řešitelné.

* Vodohospodářství je vděčné i nevděčné téma zároveň. Běžného občana samozřejmě nejvíc pálí vysoká cena vodného a stočného, vodohospodáři zase říkají, že díky investicím, které se – bohužel – promítají do ceny, máme v našem regionu jednu z nejmodernějších sítí v republice. Do toho názorově vyostřená stanoviska, kdy nikdo nerozporuje změnu stanov, ale pohledy malých obcí a větších měst se obtížně setkávají. Těžko věštit, jestli vystoupení ze svazku, což samo o sobě je záležitost na několik let, by znamenalo automaticky nižní cenu vody. Na druhé straně se nelze divit některým členům, že když se ve společenství necítí komfortně. Je to jako v manželství, když nevidíte možnost se dohodnout, prostě se rozvedete, a pokud setrváte, jste do konce života nešťastní za cenu velkých kompromisů… A teď řekněte, jak si to má všechno běžný občan přebrat?
Otázkou je, co ten pomyslný běžný občan vnímá. Jestli je to jen cena vodného a stočného, nebo vnímá, že vodovody a kanalizace v našem regionu fungují, že nedochází k haváriím a nějakým větším výpadkům. Možná tuto skutečnost berou lidé u nás jako samozřejmost. A nezapomeňme, že na to, co si lidé myslí, nám částečně daly odpověď minulé komunální volby. Možná by měli komunální politici věci kolem tohoto tématu více srozumitelně vysvětlovat.
Z mé strany je to zbytečně názorově vyhrocené. Naše koalice na radnici neříká, že musíme mít vodu pod sto korun, ale jen to, že nechceme patřit mezi desítku nejdražších adres v republice. To není nic kontroverzního. A měli bychom umět učinit kroky, aby to tak bylo.
Bude to následující půlrok poměrně složitá diplomatická mise…

Čistá Jizera, křižovatka ul. 5. května, Husova, Kinského, 13. května 2011.

POSTAVENÍ TURNOVA V RÁMCI VHS TURNOV
Rada města Turnova většinou hlasů (PROTO, Piráti a starosta Tomáš Hocke) schválila záměr vystoupení města z VHS Turnov. Důvod: dlouhodobé přehlížení zájmů a požadavků Turnova na odpovídající vliv v rámci dobrovolného svazku VHS Turnov. Na to konto se zvedla nevole v části Nezávislého bloku, která považuje VHS Turnov za nedotknutelné.

Čeho chceme v rámci sdružení alespoň dosáhnout?
* Navýšení počtu zástupců města Turnov na šest – tento jediný bod jasně „zvýhodňuje“ město Turnov, v praxi ale spíše jen částečně narovnává pro Turnov nevýhodné poměry v Radě sdružení VHS Turnov.
* S tím související možnost vzájemného zastupování na jednání RS VHS.
* Možnost svobodně a dobrovolně dobrovolný svazek obcí opustit (aby tomu RS VHS nemohla opakovaně bránit).
* Ponechání pravomocí zastupitelstev u klíčových otázek VHS Turnov.
* Jasná pravidla pro vypořádání majetku.
* Omezení možnosti zastupování člena orgánu svazku – dnes je na základě plných mocí od ředitelky sdružení a předsedy RS VHS Turnov provizorně vytvořena pozice ředitele svazku.

Jak nám je v rámci sdružení vedením VHS a malými obcemi odpovídáno?
Nejde, nelze, ve všech klíčových otázkách jsou Turnov a Semily přehlasováni. Proto jsme se rozhodli, po dohodě s městem Semily, přitvrdit a v radě města schválili záměr vystoupení, aby bylo ostatním členům opravdu jasné, že obhajobu zájmů Turnova myslíme vážně! Výše popsané podmínky jsou minimem, jehož akceptace by měla být prvořadým zájmem menších obcí v rámci sdružení!

Fakta a čísla:
Turnov za období 2014–2020 poslal z městského rozpočtu do rozpočtu VHS Turnov 96 mil. Kč. Občané a firmy na území města za toto období zaplatili na vodném a stočném zhruba 480 mil. Kč, polovinu této částky pak provozovatel (SčVK) poslal VHS Turnov.
Městská firma, která by se starala o infrastrukturu a kontrolovala SčVK, by potřebovala dva až tři zaměstnance. Jelikož dalších 10 let bude na základě koncesní smlouvy v Turnově provozovat vodohospodářský majetek SčVK, a. s., žádné katastrofické scénáře typu, že nepoteče voda, nehrozí. Jak zaznělo na posledním veřejném zasedání zastupitelstva města, máme velkou podporu v našich požadavcích od města Semily, druhého největšího města ve svazku.
Shrňme si to: Dva největší členové (dle vloženého majetku i tržbami za vodné a stočné, které činí více než 50 % objemu celého sdružení!) jsou nespokojeni v DOBROVOLNÉM svazku, zatímco ostatní jim neustále tvrdí, že si nemají nač stěžovat. Zdá se vám to fér?
Nám rozhodně ne a budeme zájmy Turnova a jeho obyvatel hájit i nadále, i kdybychom měli v této otázce vyvolat referendum. Nejde jen o cenu vody pro občany, která by mohla být dle posudku od znaleckého ústavu zhruba 76 Kč (i při zachování dostatečného tempa obnovy majetku). Hraje se i o velké peníze pro město (mohl by být významně navýšen jeho roční investiční potenciál o desítky milionů Kč), proto jsou tak veliké tlaky, aby Turnov sdružení neopouštěl a nadále zůstal „poslušným“ a platícím členem, jehož názory na další směřování VHS Turnov nejsou brány v potaz.
Zastupitelé města za PROTO Jiří Mikula, Josef Uchytil, Michal Loukota, Pavel Mlejnek a Ivan Kunetka

Čistá Jizera, Zborovská ul., 22. března 2011.

STANOVISKO ŘEDITELE SVAZKU VHS TURNOV MILANA HEJDUKA
* Jak je to s často zmiňovanou úpravou stanov? Zohlednění výše vloženého majetku, možnost blokace některých rozhodnutí silnými městy, větší zastoupení měst při řízení – co z toho je pro VHS a případně hlavně menší obce nepřijatelné?
Stanovy, podíl Turnova na rozhodování svazku, cenová otázka, obecná tvrzení o míře investic, to všechno je – podle mého názoru i mínění mnoha starostů – až na druhém místě. Úplně nejlepší pro všechny do budoucna je odkrýt karty.
Ve vedení města spolupracují dlouhodobě starosta Tomáš Hocke a Jiří Mikula. Oni dva drží současnou městskou koalici na radnici. A na vodohospodářství mají stejný názor. Prostě si v klidu přiznejme podstatu – oba chtějí, aby vodohospodářský majetek vlastnilo a provozovalo samo město. I když navenek tvrdí většinou něco jiného. Nejméně šest let na svojí společné myšlence oba dva pánové méně či více pracují. Společně ruku v ruce odhlasovali i usnesení o vystoupení ze svazku na poslední radě města. Proto se už od nás přesvědčit nenechají, jsou rozhodnuti. Zastavit je mohou jen zastupitelé města, pokud budou chtít.
Ke stanovám: Půl roku trvalo 20 městům a obcím, aby společně vypracovaly návrh nových stanov. Chtěli jsme je zaktualizovat, vylepšit či naroubovat do dnešní legislativní doby. Turnov a Semily nakonec přišly a zamítly ho. Další dva měsíce připravovala tato dvě města svůj vlastní návrh, ale ten byl také výrazně odmítnut. Jenže u stanov neplatí schvalovací prostá většina – na nich se musí dohodnout úplně všichni a zcela jednotně. Navíc nyní budeme znovu jednat za stavu, kdy zastupitelé Turnova nezrušili usnesení svých radních o vystoupení ze svazku. Už nyní ho pan starosta může naplňovat, i když současně říká, že ještě dává ostatním městům a obcím poslední čtyři měsíce času. Jaká je asi šance na pohodovou dohodu, když tohle vše započítáte? Mohu však naštěstí všechny ubezpečit, že jsme za 25 let existence svazku dokázali se současnými platnými stanovami mnoho skvělých výsledků. Kdyby nebyla změna stanov dnešní záminkou, tak skoro ani nevíme, v jakém šanonu je máme na VHS založené. Každodenní vodárenský život je o jiných tématech a úkolech k řešení.

* Je podle názoru VHS technicky možné vystoupení Turnova z VHS? A co pak bude dál s menším svazkem?
Všechny vodovody a kanalizace jsou ve spádovém území města propojené – máme jednu ČOV, hodně společných vodojemů pro všechny, společné zdroje pitné vody atd. S Turnovem musí odejít nejméně Ohrazenice a stejně se ještě musí udělat desítky drahých a zbytečných technických opatření na síti. A k tomu vytvořit či předělat hrozně moc smluv, kromě jiných se všemi zákazníky. VHS fungovalo, když jsme byli ve svazku čtyři, a úspěšně funguje i nyní, když nás je ve svazku 22. Pokaždé to bylo samozřejmě navenek trochu jiné VHS, byť v základních principech úplně stejné. VHS Turnov tu bude dál.
Většina otázek proto musí v této logice směřovat na Turnov – jak to bude všechno dělat lépe a v čem lépe? Jaký má vymyšlený funkční systém, kolik na start vodárenství má přichystáno peněz, kdo to pro město bude zabezpečovat…?

* Někteří zástupci Turnova si stěžují na atmosféru při jednáních Rady VHS, přijde jim ze strany některých členů až ponižující…
Tohle nepravdivé tvrzení ostatní starosty mimořádně rozčiluje. Docházka dokazuje, že zástupci Turnova chodí zastupovat své město opravdu hodně málo. A když na minulé jednání museli kvůli účasti svého pana starosty přijít všichni, tak 18 usnesení úplně v klidu schválili. Jen u tří usnesení o aktuálním dění se zdrželi hlasování, nebo hlasovali proti a svůj názor v demokratickém hlasování neobhájili. Pokud ojediněle pan doktor Hrubý nezačne hodnotit práci starostů a porovnávat je například s lékaři, tak jde vždy o úplně klidnou diskuzi. Jednání jsou tedy opravdu daleko klidnější, než ve většině obecních či městských zastupitelstvech, kam jsem často zván.

* Jakou šanci dáváte možné dohodě a dalšímu pokračování stávajícího svazku obcí?
Troufám si předvídat, že v dohledu nejbližších pěti let zůstane vše na 95 % stejné a z pohledu deseti let je to 50:50. Dohodu mezi sebou dnes nemáme a úplná dohoda už asi nikdy nebude. Je to jen o hledání kompromisů s východisky, která proti tomu bojují.
I na vystoupení ze svazku jsou však potřeba desítky dohod a pak hodně peněz a času. Rozchod se musí také tvrdě odpracovat, nejde jen mluvit. Na nic takového Turnov nyní podle mě nemá a není připraven. A hlavně nemá vůbec žádný důvod – tohle si jednou na misku vah město reálně postaví, i když možná až v příštím zastupitelstvu.
A ani to, že pravděpodobně již příští rok pánové Hocke a Mikula přesvědčí zastupitele přijmout usnesení pro svoji navrhovanou cestu oddělení Turnova od svazku, na tom nic nezmění.
Uvnitř svazku však už je nyní velké dusno a to bude, bohužel, podle mého názoru narůstat. Jakákoliv šance na změnu k lepšímu může přijít jen díky stálé diskuzi. Bohužel jsem na posledním zasedání zastupitelstva slyšel desítky odborně špatných tvrzení, vědomých či nevědomých lží a polopravd. Byly říkány proto, že diskutující věděli, že nás nikdo nepozval, abychom mohli sdělit zastupitelům pohled svazku na pronášená tvrzení a vysvětlit jim naše argumenty. Bude proto zajímavé sledovat, jak absenci potřebné diskuze vnímají většinově zastupitelé Turnova. Zda jim to je jedno, nebo se ozvou. Já bych si přál několik pracovních jednání zastupitelstva, na nichž bychom mohli společně se zastupiteli diskutovat a mohli jim hlavně říci potřebné informace. Taková jednání však může svolat jen pan starosta a tomu se do nich zatím nechce.

Čistá Jizera, ul. 5. května, 30. listopadu 2010.

VHS TURNOV: NENÍ DŮVOD K PŘEJMENOVÁNÍ
Jako starosta Ohrazenic, jedné ze zakládajících obcí VHS Turnov, chci vyjádřit svůj názor na události kolem tohoto svazku. Nejsem zplnomocněn se vyjadřovat za ostatní členské obce a města, i když si myslím, že se s dále předloženými fakty a názory ztotožní další členové.
Jsme účastníky ojedinělého a bezkonkurenčně nejúspěšnějšího projektu sdružení obcí. Vznikl pět let předtím, než začaly vznikat mikroregiony a MAS, objemem financí, zhodnocením vloženého vodohospodářského majetku a svým uspořádáním na principech zákona o obcích nemá v Čechách obdoby.
Dvacet let fungoval bez narušování vnějšími vlivy. Řízení a rozhodování o činnosti a investicích vycházelo vždy z logiky skutečností – nejvíc vloženého majetku, největší počet obyvatel automaticky vyvolává největší potřebu investic. Nikdo to nikdy nezpochybnil. A naopak finanční a rozhodovací síla svazku, jeho respekt u obchodních partnerů, umožnil realizovat akce finančně nedostupné malým obcím, i velké, celospolečensky prospěšné akce přesahující území jednoho člena svazku. Díky neopadajícímu úsilí vedení svazku, spolupráci a rozhodování zúčastněných starostů, se vodárenské služby za uplynulá léta vyšplhaly na vysokou úroveň, která je v našich končinách brána za standard, ale zdaleka tomu tak není v jiných oblastech republiky. Navíc svazek odebral z beder starostů hodně velký kus starostí o vodu a kanalizaci a otevřel možnosti oprav a investic nad limity obcí i měst, včetně Turnova.

Ohrazenice (2020)

Proč tedy neshody, a dokonce záměr odchodu ze svazku?
Kdesi v minulosti – asi před deseti lety – někdo vyřkl názor, že rozhodování ve svazku by mělo více odpovídat velikosti vloženého majetku. To je ovšem v rozporu se zastupitelskou demokracií dle zákona o obcích, na které je VHS založeno. Proto se tento problém po několik let prolíná jednáními rady svazku s různými ústupky malých obcí vůči větším městům. Až nyní, v posledních letech, se v turnovském zastupitelstvu vyprofilovala skupina, která využila nedořešenou otázku rozhodovacích pravomocí. Udělala z ní politické cíle a dostatečnou propagandou a polovičatými informacemi donutila zastupitelstvo jednat o vystoupení ze svazku.
Cena vody, jako všechny náklady rodiny, je velmi citlivé a politicky vděčné téma. Slíbit nižší cenu vody, to je heslo! Ale že úměrně k tomu bude méně opravených vodovodů a kanalizací, méně nových pozemků pro výstavbu a častěji nepoteče díky haváriím na starém vedení voda, to již není důležité. Stejně tak záměr vystoupit ze svazku. Náklady (zbytečné), které by to přineslo, určitě neumožní zlevnit vodu. Spíše ještě více zadluží městskou kasu. Ale k tomu se přece nebudeme hlásit, my jsme své heslo splnili.
Před několika dny byl ukončen náročný proces výběru nového provozovatele našeho majetku. Proběhl v naprostém souladu s legislativou a s jediným cílem: vybrat spolehlivého partnera zaručujícího současnou a rostoucí kvalitu služeb. Nyní se opět můžeme věnovat vnitřním otázkám, jako je úprava stanov. Všichni souhlasíme s potřebou jejich úpravy na znění odpovídající dnešní době. Každý ze členů svazku má právo na svůj postoj, protože každý z nás starostů je odpovědný za „svůj“ obecní majetek. Bude to mnoho jednání, než dospějeme ke kompromisu. K jednáním bychom ale měli přistupovat osvobozeni od politických tlaků, jako je tomu v případě Turnova, po splnění svých podepsaných závazků při vstupu do svazku, jako je tomu v případě Semil, a s vůlí dohodnout se a pokračovat ve všestranně výhodné spolupráci.
Za Ohrazenice potvrzuji připravenost k dalším jednáním. Turnov byl pro nás (a myslím, že i pro další okolní obce) vždy nejbližším a spolehlivým partnerem ve všech oblastech běžného života. Proč by to v oblasti vodárenství mělo být jinak? A proč bourat svazek, ze kterého mají prospěch všichni, Turnov nevyjímaje?
František Novák, starosta obce Ohrazenice, starosta@ohrazenice.cz

Sdílet

Autor článku

2 komentáře

 1. Co všechno z pohledu pana Hejduka nejde, z našeho jde (viz vyjádření PROTO), i technické oddělení Ohrazenic možné je. Pan Hejduk říká, že téměř vše zůstane ve VHS Turnov při starém, jinými slovy, dohoda bude opravdu nadlidský úkol a staronoví zástupci Turnova budou v nelehké situaci i nadále. Ale třeba se stane zázrak.
  Že situace starostům malých obcí, vč. Ohrazenic, vyhovuje, víme dlouhodobě. Nemusejí se o nic v rámci obhospodařování vodárenského majetku starat, VHS vše zařídí a velká města doplatí. Malé obce by měly být první, které budou chtít 2 největší členy svazku udržet.
  Pan Novák píše: „Slíbit nižší cenu vody, to je heslo! Ale že úměrně k tomu bude méně opravených vodovodů a kanalizací, méně nových pozemků pro výstavbu a častěji nepoteče díky haváriím na starém vedení voda, to již není důležité. Stejně tak záměr vystoupit ze svazku. Náklady (zbytečné), které by to přineslo, určitě neumožní zlevnit vodu. Spíše ještě více zadluží městskou kasu. Ale k tomu se přece nebudeme hlásit, my jsme své heslo splnili.“

  Tak si to rozeberme:
  – cena pod sto je naprostá reálná, stačilo by jen mírně ubrat v tempu investic, aniž by byla ohrožena obnova majetku
  – dalších 10 let bude pokračovat v provozování vodohospodářského majetku na území VHS Turnov SčVK (i v Turnově po případném osamostatnění) – voda poteče, případné havárie se, stejně jako dosud, vyřeší
  – náklady na hypotetické odtrhnutí Turnova by se vrátily (dle analýz a zkušeností z jiných měst, např. Třeboň) v řádu měsíců – ohledně finančního přínosu pro městskou kasu píšeme v našem prohlášení

  Děkujeme starostovi sousední obce za starost o Turnov. O dalším směřování ve VHS Turnov, či vodárenství obecně, si však Turnov a jeho občané rozhodnou sami.
  Držím palce turnovským zástupcům, aby se podařilo něco smysluplného v rámci RS VHS Turnov vyjednat.

 2. VHS Turnov – toto téma je v Turnově horké už řadu let, nejen po dobu nově složeného městského zastupitelstva. Nejsem do problému fungování VHS Turnov hlouběji zasvěcen, ale myslím, že jsem si teď udělal celkem výmluvný obrázek o situaci. Zatímco turnovští zastupitelé věcně argumentují konkrétními potřebami změn ve stanovách VHS a neuvádějí žádná jména, za nimiž bychom mohli tušit jejich odpůrce, pan ředitel VHS namísto věcných odpovědí na konkrétní otázky publikuje jména svých potížistů. I starosta Ohrazenic ve zjevně objednaném příspěvku namísto věcných námitek vynáší argumenty typu „politických cílů“ nově vzniklé „skupiny“. Vzpomínám si, a se mnou jistě i řada dalších čtenářů, že takovýto způsob komunikace a maskování problémů byl obvyklý v dobách totalitních. Dnes už jen zastírá pravé jádro pudla.
  S. Říman

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.