STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2018

1

Výše ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 6. listopadu 2017. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

1. Cena vodného a stočného se nemění
Bylo dohodnuto, že cena bude v roce 2018 ponechána na stejné výši jako v letošním roce a nebude tedy uplatněn žádný meziroční nárůst vodného, stočného a ani celkové ceny.

2. Celková cena (m³) pro rok 2018
Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 Kč bez DPH a stočné na stejné hodnotě 44,61 Kč bez DPH. Celková součtová cena vodného a stočného bude činit 91,57 Kč bez DPH. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH tedy zůstane na letošní výši 105,30 Kč, z toho cena vodného bude 54 Kč a stočného 51,30 Kč.

3. Východiska pro projednávání cenové otázky rok 2018
Starostové měst a obcí se prakticky již od počátku letošního roku zabývali otázkou, jak se postavit k cenové problematice roku 2018. S ohledem na celkovou situaci ve vodárenství v České republice začali vážně řešit, zda opravdu neponechat cenu alespoň jeden rok na stejné úrovni, nebo zda ji opět meziročně navýšit podle schválených dřívějších dohod.

Úpravna vody v Nudvojovicích, stávající stav před rekonstrukcí

Ve prospěch rozhodnutí o ponechání ceny na stejné výši mluvily následující argumenty:
– V roce 2016 obdrželo VHS Turnov mimořádný doplatek evropských dotací, který vytvořil dostatečný peněžní zdroj pro financování našich největších a dlouhodobě připravovaných investic.
– V rámci otevřeného a spravedlivého soutěžního prostředí na dodavatele akcí, které přináší stále daleko nižší ceny, než udává projektový odhad ceny investice, šetří VHS Turnov prakticky při každé akci významné peněžní prostředky.
– Investiční partneři VHS Turnov – Liberecký kraj, města, obce, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR i další privátní subjekty – poskytují VHS významnou dotační finanční podporu pro většinu investičních záměrů.
– Je skutečností, že většina vlastníků vodohospodářské infrastruktury postupovala v minulých letech v otázce navyšování ceny daleko opatrněji. Cena na našem území rostla v posledních čtyřech letech průměrně o 3,7 % ročně a dostala se do první desítky obdobně velkých nebo větších územních celků v celé ČR.

Pro standardní meziroční navýšení ceny mluvily tyto důvody:
– Cenová dohoda o postupném navyšování uvnitř VHS by měla být dodržována, pokud se chceme chovat odpovědně vůči dalším generacím, protože nároky na obnovu zastaralého majetku jsou stále daleko vyšší, než náš příjem peněz z vodného a stočného.
– Aktuálně získané evropské dotace na velké investice si vyžádají spolufinancování z našich vlastních zdrojů – prakticky všechny naše volné peníze budou využity na pět největších akcí. Pokud nebude přijato nějaké jiné mimořádné finanční opatření (úvěrové prostředky, nebo mimořádné dotace od měst a obcí), tak nebude mít VHS Turnov již v roce 2019 dostatek zdrojů ani na ty nejpotřebnější menší investiční akce v malých obcích i městech.
– Inflační nárůst přímo ovlivňující provozní náklady a zisk provozovatele v cenové kalkulaci narostl meziročně výrazněji, a pokud bude vůle zachovat stejnou cenu, tak bude nutné rozhodnout o snížení základního příjmu z vodného a stočného – nájemného.

Posuzování uvedených východisek vyústilo do klíčového rozhodnutí o stanovení optimální výše ročního nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek. Ten VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v každoročním cenovém jednání ovlivnit, protože všechny ostatní položky, které společně vytvoří cenu vodného a stočného, byly stanoveny předem v soutěžním koncesním řízení. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používá se tedy jako základní a zásadní položka pro financování potřebné obnovy majetku, na spolufinancování nově připravovaných investic, dílčí provozní výdaje, výdaje na chod VHS a na splátky úvěrů z minulých let. Podílově je nájemné ve skvělé cenové struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – tvoří reálně 53 % z vybraných peněz od zákazníků.

Na konečném jednání starostů byla nakonec zvolena hodnota nájmu pro příští rok ve výši 100 mil. Kč. Hodnota nájmu je o více jak 3 mil. Kč nižší než v letošním roce, a to proto, aby mohla být zachována stejná cena vodného a stočného i pro příští rok.

Finální návrh ceny byl posouzen a schválen cenovou regulací státu. Je příznivé, že ani zdaleka nedosahuje stanovené sociální hranice únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností.

Věříme, že obyvatelé i firmy na našem území letošní příznivé cenové rozhodnutí pozitivně ocení.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

….čistá Jizera… (ilustrační snímek byl pořízen na jezu v Dolánkách)

DALŠÍ OKOLNOSTI MAJÍCÍ VLIV NA STANOVENÍ CENY
V rámci diskuze představitelů měst a obcí přesto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali, protože bychom tím dostaly cenovou úroveň do nepřijatelné výšky z pohledu veřejnosti.

Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu koncesnímu řízení může v kalkulaci vodného a stočného meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o výši inflace. Ta sice nebyla celkově vysoká, ale meziročně zaznamenala výrazný posun.

Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného mají vliv čtyři klíčové skutečnosti:
Skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející na druhé straně potřebu vysoké spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení a vnímání veřejného mínění i cenotvorby v širších měřítkách.
Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.

VHS Turnov bude příští rok čerpat významné evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. Jsou určeny na výstavbu vodovodního přivaděče Bátovka v Jilemnici, na výstavbu kanalizace v Dolních Štěpanicích na Benecku a pak dvě do Turnova – na intenzifikaci úpravny vody v Nudvojovicích a na odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.
Současně již mnoho let skvěle čerpáme finanční pomoc z Libereckého kraje a očekáváme ji i v roce 2018. Krajské dotace nám pomáhají zejména při nutných aktivitách v našich obcích. Dlouhodobě proto přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích. Ministerstvo zemědělství České republiky pak pravděpodobně podpoří výstavbu dvou vodovodů a části kanalizace v Rokytnici nad Jizerou. U všech dotací, které jsou přínosem a základním kamenem k realizaci našich akcí, však platí jasné pravidlo, že přinesou v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz.

VHS Turnov připravuje vedle dotovaných akcí na příští rok i dvě velké akce hrazené pouze ze zdrojů VHS a rozpočtů měst. Tím bude rekonstrukce významné části čistírny odpadních vod v Semilech a rekonstrukce vodohospodářských sítí v Nádražní ulici v Turnově a v navazujících lokalitách Ohrazenic a Přepeř.
V součtu na ně musíme vyčlenit přibližně 50 mil. Kč, a to je pro nás extrémně obtížné. Na těchto nedotovaných akcích je vidět, jak jsou všechny získatelné dotace mimořádně potřebné. A také to, co se stane, až dotační pomoc ve vodohospodářství skončí. Pokud nebudou chtít vlastníci „vybydlovat“ majetek pro příští generace, tak bude muset dojít ke skokovému nárůstu ceny vodného a stočného.

I v dalších městech a obcích připravujeme pro příští rok důležité vodohospodářské stavby a také několik akcí na obnově sítí v městských komunikacích. Zasíťujeme 5 bytových zón a stavebně dokončíme výstavbu úpravny pitné vody v Loučkách i areál vodojemů v Benešově u Semil. Provedeme výměnu vodohospodářských sítí ve Wolkerově ulici v Semilech, v Metyšově ulici v Jilemnici, v Lomnici nad Popelkou v ulicích Karla Čapka a Za školou a v Turnově pak v ulicích Palackého a Přemyslově. Nové vodovody postavíme i v menších obcích – v Benešově u Semil, v Ktové, na Vyskři a na Benecku. V Rovensku pod Troskami bychom měli modernizovat čerpací stanici pitné vody do lokality Liščí Kotce. Budeme také hledat nové vodní zdroje pro Semilsko a Troskovice. A musíme pak zdůraznit i odpovědnou projekční přípravu na investiční aktivity v příštích letech – připravujeme přibližně 20 investičních záměrů.

Úpravna vody v Nudvojovicích, stávající stav před rekonstrukcí

Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2018 je zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího majetku. Bohužel opět nebudeme schopni dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba o hodně vyšších peněžních prostředků, abychom docílili viditelného vylepšení celkového stavu majetku.

Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky vysoké kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a své procesní postupy. Provozovatel zcela dokončil rekonstrukci svého areálu v Turnově a chystá se proměnit areál v Semilech. Společně s ním současně stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, vylepšujeme automatický systém řízení objektů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů a dosloužilých čerpadel, drobnými investicemi vylepšujeme čistírny odpadních vod, apod.

Ve vodárenství však nejsou důležitá jen jasná čísla, fakta, technické postupy nebo plnění požadovaných hygienických a kvalitativních norem. Vodárenství se v České republice stalo politikem a důležitým mediálním tématem. Je zajímavé, že zásobování plynem, elektrickou energií nebo i teplem jsou většinově mimo sféru mediálního zájmu i mimo souboje politiků. Téma ceny vodného a stočného, nebo vlastnictví provozních firem jsou extrémně sledovanými otázkami. Bohužel však jsou velmi často, velmi silně a většinou i vědomě informačně zkreslovány a zjednodušovány. A protože je rok 2018 rokem komunálních voleb, tak se i u nás dají určitě očekávat velmi časté diskuse, osočování, vysvětlování, nebo nutné obhajoby. A navíc ještě budou tyto diskuse obohaceny dalším zásadním tématem, které aktuálně diskutujeme – jak budeme na našem území řešit vodárenství v letech 2021 až 2030.

Na všech diskuzích a polemikách jsou důležité dvě základní pravdy. Každodenní bezproblémové zásobování obyvatel. Pokud není v plné kvalitě – například při poruchách, tak způsobuje velké problémy v každodenním životě nás všech. Druhou základní pravdou je, že vodárenství je velmi složité a odborné téma. A to mimo jiné i proto, že česká legislativa zásadně zpřísňuje svůj pohled na jeho každou jednotlivou součást. Tyto dvě pravdy jasně ukazují, že ve vodárenství není možné přijmout laciná řešení a naopak každé rozhodnutí musí být přijato s velkou odpovědností.

Jsme pevně přesvědčeni, že se budeme i v roce 2018 chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím a realizujeme nejpotřebnější obnovu našeho majetku. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.
(TZ VHS Turnov)

Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V dalších letech se postupně rozrůstalo až do dnešní podoby svazku 22 měst a obcí. Provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov zajišťuje na základě uzavřeného koncesního vztahu akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), a. s., Teplice, Oblastní závod Turnov se sídlem v Jilemnici.
Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.
Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, www.vhsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

1 komentář

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.