NEMOCNICE A ZDRAVOTNICTVÍ BUDOU JISTĚ VELKÝM TÉMATEM PODZIMNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB

7

Tisková konference nového turnovského volebního subjektu PROTO, resp. poznámka o financování modernizace krajské nemocnice z rozpočtu města vzbudila pozornost. Přinášíme reakci lékařského náměstka KNL i stanovisko některých dalších vedoucích pracovníků nemocnice. Berme to jako dobrý příspěvek do diskuze o zdravotnictví v našem regionu.

PROTO A POPULISMUS
Na serveru Turnovskovakci.cz je zveřejněn článek (ZDE) o tiskové konferenci nového volebního uskupení PROTO. V tomto článku je citován i výrok pana Uchytila, týkající se turnovské a potažmo liberecké nemocnice. Pan Uchytil se snaží čtenářům podsunout představu, že díky spojení turnovské a liberecké nemocnice dochází k přeměně turnovské nemocnice na léčebnu dlouhodobě nemocných, přičemž tím dává najevo, že léčebna dlouhodobě nemocných je pro něj podřadné pracoviště. A současně úderně dodává, že jejich uskupení se zasadí o zachování základních oborů v nemocnici.

Reálná situace však vypadá zcela jinak. Fúze s libereckou nemocnicí měla jasně stanovené důvody a jasně stanovené cíle. A všechny se postupně plní. Jedním z důvodů pro spojení byla i velmi turbulentní situace v oblasti trhu práce zdravotnických pracovníků, kdy je v posledních letech jasně patrný odklon od malých nemocnic ve směru k nemocnicím větším. A nedostatek zdravotnického personálu, zejména lékařů v poslední době vedl k uzavření řady pracovišť v našem okolí. S vysokou pravděpodobností by se totéž stalo i turnovské interně po odchodu několika starších lékařů do ambulantních praxí. Jedině díky zázemí liberecké nemocnice a personální podpoře, které se nám dostalo od prim. Klimoviče (interna Liberec) a prim. Poláška (kardiologie Liberec) a ochotě lékařů z jejich oddělení, se podařilo personální situaci stabilizovat a interní oddělení udržet. Vyjádření o přeměně Turnova v léčebnu dlouhodobě nemocných je potom plivnutí do tváře všem těmto lékařům, kterým by měl naopak patřit náš dík.

Ale i samotný postoj nového seskupení k následné péči je velmi zarážející. Z jeho vyjádření vyplývá, že tuto péči považuje za něco podřadného. Rád bych je poučil v tom směru, že bez následné péče se moderní zdravotnické zařízení akutní péče nemůže obejít. Tlak zdravotních pojišťoven na snižování počtu lůžek akutní péče vede k nutnosti pacienty časně propouštět z akutního lůžka. A řada pacientů se bez další ošetřovatelské péče po určitý čas nemůže obejít, a proto jsou zde lůžka následné péče. Vzhledem k deficitu lůžek sociální péče potom často pacienti na následné péči zůstávají občas dokonce déle, než by bylo naprosto nezbytné, protože pro ně prostě v sociální sféře nenacházíme umístění. Počet lůžek na našem oddělení následné péče je dlouhodobě neměnný, tedy nevím, z čeho usuzuje pan Uchytil, že se nemocnice posunuje tímto směrem. Navíc s péčí na tomto oddělení je u pacientů a jejich rodin vysoká spokojenost, což je výsledkem trpělivé a usilovné práce celého týmu pracujícího na tomto oddělení. Proto dehonestaci tohoto segmentu péče jako něčeho podřadného považuji za přímou urážku těchto zaměstnanců.

Pan Uchytil a jeho skupina zřejmě rovněž přehlédli, že v naší nemocnici je prováděna i superspecializovaná péče nadregionálního významu. A opět je to po rozhodnutí managementu nemocnice, který centrum pro léčbu nespecifických střevních zánětů přenesl z liberecké nemocnice do turnovské, kde po propojení se stávající gastroenterologickou ambulancí vzniklo špičkové pracoviště. Stejně tak bylo rozhodnuto, že v turnovské nemocnici bude dále soustředěna bariatrická a metabolická chirurgie, a je zde vybudováno jedno ze tří center v České republice pro tuto specializovanou činnost.

Pana Uchytila a jeho kolegy rovněž trápí, že se město jako jeden se spoluvlastníků společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., rozhodlo finančně zajistit výstavbu nového pavilonu v liberecké nemocnici. Myslím, že město se zachovalo jako správný spoluvlastník, protože nepodniknutí tohoto kroku by do budoucna ohrozilo umístění superspecializované péče v naší Krajské nemocnici, a. s., což by zcela jistě přineslo zhoršení dostupnosti této péče pro naše pacienty a současně by to přineslo citelný ekonomický propad. A co se týká peněz vynaložených městem na tuto akci, s trochou nadsázky je možno říct, že tyto peníze jsou již nyní prakticky do nemocnice Turnov vráceny! Je potřeba zdůraznit, že posledních šest let před spojením nemocnic byl ekonomický výsledek turnovské nemocnice negativní, neboli nemocnice byla ve ztrátě. Od prvního roku po fúzi je nemocnice v zisku. A pokud vezmeme investice realizované v posledních třech letech a plánované pro rok 2018 v naší turnovské nemocnici, potom se dobereme k číslu téměř 110 mil. Kč. V letošním roce například bude nakoupena přístrojová technika za téměř 40 milionů korun, součástí této investice bude např. výměna sterého CT za nový, výkonný typ. Pokud by tedy, u hypoteticky stále samostatné nemocnice v ekonomické ztrátě, měly být stejné investice realizovány, muselo by město vynaložit tyto peníze ze svého rozpočtu. A ztrátová nemocnice by rovněž nezajistila například 30 % nárůst mezd středně zdravotnických pracovníků v průběhu posledních čtyř let.
Je velmi, velmi smutné, že uskupení, ve kterém sedí na první pohled inteligentní lidé, jehož součástí je např. dr. Hodík, který je zaměstnancem nemocnice a všechny výše uvedené skutečnosti zná, jehož součástí je i pan Soudský, který rovněž zná situaci ve zdravotnickém sektoru, je schopno vydat tak hluboce neprofesionální, urážlivé a dehonestující prohlášení. Je vidět, že v našem malém městě se ve jménu rádobypolitiky nadějeme demagogického populismu, který byl dříve výsadou spíše politických bezmozků z vyšších pater politiky. A já doufám, že voliči si takové zastupitele do budoucna nezvolí.

Občany Turnova a okolí potom chci ujistit, že to není žádné volební uskupení, ale management krajské nemocnice spolu s vlastníky této nemocnice tedy i s městem Turnov, kteří vynakládají maximální úsilí na to, aby naše nemocnice mohla i nadále poskytovat kvalitní akutní i následnou péči v souladu s potřebami našeho města a okolí. Situace není jednoduchá, ale právě zvládnutí kritické situace na interním oddělení na přelomu roku svědčí o tom, že se tato cesta daří.
MUDr. Martin Hrubý, lékařský náměstek KNL, a. s., martin.hruby@nemlib.cz

TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ DÍKY SPOJENÍ S KLN PŘED SEBOU DOBROU PERSPEKTIVU
Dovolte nám, abychom oslovili zastupitele města i občany jako vedení kolegia primářů Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov. Obě naše nemocnice mají za sebou po završení fúze čtyři roky velmi úspěšné spolupráce. Znepokojuje nás ale, že se i z řad některých městských zastupitelů opakují argumenty, které tuto spolupráci zásadně zpochybňují, včetně názorů, že toto spojení turnovskou nemocnici poškozuje, že skrytým zájmem liberecké nemocnice je převzít akutní péči z turnovské nemocnice, a tu přeměnit v zařízení následné péče, nemluvě o kritice závazku příspěvku na modernizaci krajské nemocnice Liberec. Vzhledem k tomu, že se jako primáři na konkrétní vzájemné spolupráci po celou dobu podílíme jak odborně tak personálně, a to především v interních, chirurgických oborech a kardiologii, rádi bychom se s vámi podělili o náš pohled.

České zdravotnictví prochází v posledních letech složitým obdobím. Na jedné straně je široká dostupnost moderních léčebných postupů a vysoce specializované péče, na druhé straně probíhá jakási živelná restrukturalizace regionálních nemocnic. Ty se dostávají pod ekonomický a personální tlak. Zanikají jednotlivá oddělení i celé nemocnice. Tento proces se nevyhnul ani Libereckému kraji. Týká se to hlavně nemocnic v Semilech, Frýdlantu, Tanvaldu, Turnově a Jilemnici. Jak patrně víte, v posledních dvou letech došlo k uzavření interních oddělení v Semilech a Frýdlantu, a tato města ztratila plnohodnotné nemocnice, které by byly schopné poskytnout péči o základní spektrum akutních stavů. Již dříve podobný osud potkal nemocnici v Tanvaldu. Neodolala ani privátní nemocnice ve Frýdlantu, přes veškerou podporu města ani nemocnice v Semilech. A to přesto, že liberecká nemocnice na žádost krajské rady oběma institucím personálně vypomáhala.

Nemocnice v Turnově tomuto nepříznivému vývoji odolala a my spolu s managementem děláme a budeme dělat všechno proto, aby nejen nadále odolávala, ale aby se po období stabilizace nadechla a znovu rozvíjela. Její osud je jiný proto, že si zvolila pro další spolupráci silného partnera – KNL. Lze to doložit na konkrétních faktech: podařilo se obrátit trend a výkonnost PNT opět stoupá, zlepšit hospodářský výsledek, podařilo se vybudovat a kvalitně personálně obsadit specializované pracoviště pro choroby střevní – IBD centrum, platy zdravotníků v PNT rostou rychleji než v KNL a takto by se dalo pokračovat. Představa, že by KNL usilovala o převzetí péče z Turnova v základních oborech je zcela mylná a svědčí o neporozumění struktuře zdravotnictví v Libereckém kraji. Rolí liberecké nemocnice v systému je superspecializovaná péče (kardiocentrum, neurocentrum, onkocentrum, traumacentrum). Základní akutní péči poskytuje pacientům z Liberecka. Oslabování regionálních nemocnic vede k přesouvání této základní péče do KNL. Pro to ale nemá nemocnice prostorovou ani personální kapacitu, a dochází tak ke kolizi se superspecializovanou péčí. KNL a PNT si nekonkurují, ale vzájemně se doplňuji a potřebují. Proto je spolupráce pro obě strany výhodná a důležitá.

Na konkrétních příkladech lze doložit, že větší celek lépe zvládne krizovou situaci. Loňský odchod tří kvalifikovaných lékařů z interního oddělení PNT by byl jen obtížně řešitelný, kdyby se nemocnice nemohla opřít o spolupráci s KNL. Situaci se podařilo stabilizovat kvalitní personální výpomocí a vytvořil se tak prostor pro nalezení vhodné formy dalšího rozvoje interního oddělení např. těsnější spoluprací s IBD centrem. KNL rozvinula v posledních letech velice úspěšný a v českých podmínkách jedinečný program vzdělávání mladých lékařů v interních oborech, ze kterého v současné době těží i turnovská nemocnice.

Neuralgickým bodem je jistě závazek příspěvku města Turnov na financování modernizace KNL, konkrétně výstavby Centra urgentní medicíny. Ten vyplývá z vlastnické struktury KNL. My si závazku města velice ceníme a usilovně se snažíme, aby tyto prostředky byly co nejlépe využity k prospěchu všech občanů Libereckého kraje. KNL se také s ohledem na něj zavázala ke stabilní investiční politice v Turnově, což se již v minulých letech projevilo. To více než kompenzuje finanční příspěvek na modernizaci KNL.

Vážení, pevně věříme, že vám stejně jako nám leží na srdci budoucnost nemocnice v Turnově. Předvolební čas může svádět k laciné kritice našeho společného projektu. V dnešní době, která svědčí populismu, mohou i neopodstatněné a iracionální útoky naší spolupráce padnout na úrodnou půdu. Chtěli bychom před nimi varovat, v sázce je příliš mnoho.

MUDr. Jiří Bartoš, MBA, přednosta Onkocentra, KNL
MUDr. Dušan Morman, primář ARO, KNL
MUDr. Ladislav Endrych, primář Radiodiagnostického oddělení, KNL
MUDr. Oldřich Honců, primář Interního oddělení, PNT
MUDr. Rostislav Polášek, přednosta Kardiocentra, KNL
MUDr. Adam Vitouš, primář Infekčního oddělení, KNL, předseda výboru kolegia primářů

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

7 komentářů

 1. Evidentně jsme ťali do živého. Vážím si práci každého jednoho, kdo usiluje o to, aby se opravdu z turnovské nemocnice LDN nestalo. Už jen to, kolik lidí na tom intenzivně pracuje, dokládá, že to reálná hrozba je.

  Ještě se k analýze pana dr. Hrubého vrátím. Pro teď jen vkládám mou citaci, na kterou se pan doktor odvolává:

  „Oproti původním slibům jsme donuceni z městského rozpočtu ročně sedmi miliony přispívat na modernizaci krajské nemocnice v Liberci. Když už i v tomto suplujeme roli státu, jsme rozhodně proti trendu, kdy nám z naší turnovské nemocnice mizí odborná pracoviště. Chceme udržet základní obory, tedy chirurgii, internu, rehabilitaci a ortopedii. Proto jsme do spolku s libereckou nemocnicí nevstupovali, aby se nám z fungujícího zdravotnického zařízení stala léčebna dlouhodobě nemocných,“

  Jasné stanovisko, proti čemu jsme a co chceme, nic víc, nic míň.
  Ani slovo hodnocení, jestli považuji LDN za něco druhořadého. Ani slůvko o tom, že za to někdo může.
  Zkrátka pojmenování toho, o čem se mezi Turnováky mluví, bohužel asi jen po hospodách.
  Jsem rád, že jsem svým výrokem motivoval vedení nemocnice k uklidnění občanů, že zájem Turnova i KNL je společný.

  I nadále si dovolím na to upozorňovat – mimochodem příspěvek z turnovské kasy na modernizaci KNL kritizuju dlouhodobě a byl jsem proti němu i při samotném hlasování.

  RNDr. Josef Uchytil, €FA, turnovský zastupitel

 2. Pan náměstek přináší spoustu zajímavých postřehů a argumentů. Je s podivem, že v situaci, kdy oba máme stejný zájem, přechází okamžitě do útoku, a to dokonce osobního. Velmi mě to (lidsky) mrzí. Musím si na to zvyknout. Tolik nálepek jsem od doby prezidentské návštěvy v Turnově v roce 2015 nedostal…
  Pane doktore, nezlobte se, ale vy v mých třech větách hledáte a nalézáte, co v nich ani není –
  „podsouvá“
  „plivnutí do tváře“
  „dehonestace“
  „přímá urážka“
  „na první pohled inteligentní lidé“
  „hluboce neprofesionální, urážlivé a dehonestující prohlášení“
  „rádobypolitika“
  „demagogický populismus“

  Nechť si laskavý čtenář utvoří vlastní názor.

  K rozšíření mého výroku se uchýlili i páni primáři ve svém prohlášení – neříkal jsem nic o „skrytém zájmu liberecké nemocnice převzít akutní péči z turnovské nemocnice, a tu přeměnit v zařízení následné péče“.
  Asi by nás to mělo znepokojovat…

  Při pozornějším přečtení mého výroku zjistíte, že neobviňuju lékaře, ani vedení nemocnice, obviňuju stát („suplujeme roli státu“). Je totiž smutné, že patnáctitisícové město musí sedminu svého ročního investičního potenciálu směrovat do zdravotnického zařízení, sloužícího celému kraji. Zařízení, které je v zisku, na kterém ale (byť jako jeho akcionáři) nemáme podíl. Nezpochybňuju, že do turnovské nemocnice jdou investice z KNL. Jsou ale vyšší než odpisy plynoucí z Turnova do KNL?

  Děkuji všem pánům doktorům, kteří věnovali svůj čas reakci na můj výrok. Diskuse nad tímto tématem má smysl…

  • emilhavranek

   Ten slovník je skutečně odpuzující. Příště doporučuji, aby si pan doktor vzal za vzor toto: Proto však také pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě – a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců – odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy.

  • Vážený pane doktore,
   opravdu nevím, kde v mém článku nacházíte osobní útok proti Vám.

   Nemohu s Vámi souhlasit, že vše vyjádření je pouhé konstatování Vašeho záměru. Bohužel Vaše poslední věta obsahuje vše, co se nám z nemocnic nelíbí.

   Říkáte: Proto jsme do spolku s libereckou nemocnicí nevstupovali, aby se nám z fungujícího zdravotnického zařízení stala léčebna dlouhodobě nemocných.

   1) Z našeho zařízení se léčebna dlouhodobě nemocných nestala. Ani se z něj léčebna dlouhodobě nemocných nestává – i když nebýt společného úsilí mohla se situace na přelomu roku vážně komplikovat. A ani nikdy neexistoval plán na to, že by se stát měla. A o tom jste byl, jako zastupitel města, opakovaně na zasedáních zastupitelstva informován. A že je to bráno vážně, to je vidět na úsilí, které bylo vynaloženo na zachování interního oddělení.
   Tak o čem tedy vlastně mluvíte ? Řekl Vám to někdo v hospodě ?
   2) Současně věta vyjadřuje Váš názor, že jestliže je naše nemocnice fungující zdravotnické zařízení, potom léčebna dlouhodobě nemocných je něco nefungujícího, a je to něco horšího , co nechcete.
   A já Vám odpovídám, že léčebny dlouhodobě nemocných , respektive lůžka následné péče, jsou stejně důležitá jako lůžka akutní, a jsou stejně dobře fungujícím zdravotnickým zařízením. A pokud říkáte že ne, urážíte zaměstnance těchto oddělení. Proč se divíte, že bráním svoje zaměstance Vašemu vyjádření, ve kterém naznačujete, že jsou něco méně ?

   Jako zastupitel také musíte vědět, že existuje akcionářská dohoda, která byla právě v souvislosti se závazkem města přispívat na výstavbu pavilonu CÚLP v liberecké nemocnici doplněna o závazek, že do turnovské nemocnice poplynou investice minimálně ve výši odpisů + 3 mil. ročně. Odpisy se v době fúze 2014 pohybovaly kolem 7 mil. Kč. Nyní jsou o jednotky milionů vyšší (po provedených investicích). S trochou zjednodušení tedy je možné konstatovat, že investice předbíhají závazek.
   Dalším faktem, který může být zajímavý je, že například letošní plánované (a již částečně realizované) investice do zdravotní techniky jdou z dotačních titulů IROP tzv. „Návazná péče“. Na tyto dotace mají nárok pouze nemocnice určité velikosti, a kdyby nebyla turnovská nemocnice součástí společnosti KNL a.s., nikdy by na tyto peníze nedosáhla. KNL v rámci tohoto programu realizuje nákup techniky za celkem 150 mil. Kč, přitom technika za 40. mil Kč je určena pro turnovskou nemocnici !!

   A protože ve Vašem uskupení máte odborníky na zdravotnictví, protože máte ke všem výše zmíněným informacím přístup, nezlobte se , ale je Vaše vyjádření nekorektní ( a vůči některým dokonce dehonestující).

   S pozdravem
   Martin Hrubý

   • Pěkný večer, pane doktore,
    nemá smysl tvrdit, že jsem tuto větu neřekl, protože skutečně je součástí naší tiskové zprávy, takže se zodpovědnosti za ní nezříkám.
    Je to samozřejmě určitá zkratka, uznávám, že zavádějící a vhodnější by bylo vyhnout se kauzalitě, např. takto: „Vstupovali jsme do spolku s libereckou nemocnicí, abychom tu naši zachránili. Jsme rozhodně proti trendu, kdy nám z naší turnovské nemocnice mizí odborná pracoviště. Chceme udržet základní obory, tedy chirurgii, internu, rehabilitaci a ortopedii. Obáváme se, aby z turnovské nemocnice nezůstala jen léčebna dlouhodobě nemocných“.

    Obavu z negativního vývoje mám ovšem i nadále.

    A co rozhodně odmítám, je osočení, že považuji LDN za nefungující zařízení. Za mě je to chytání za slovíčko a rozhodně to tak není napsáno, natož myšleno. Nejspíš by byla uchopitelnější formulace „z fungujícího komplexního zdravotnického zařízení stala (fungující) léčebna dlouhodobě nemocných“, není ale košér podsouvat mi, že považuju něco za nefungující jen proto, že to neoznačím jako fungující.

    Rozumím tomu, že se ohrazujete a považuju to za správné. Zarazila mě forma, proto jsem reagoval. Nebo si snad špatně vykládám formulaci „na první pohled inteligentní lidé“? 😉

    S úctou a přáním klidného zbytku víkendu
    Josef Uchytil

    • Vážený pane doktore,
     z celého Vašeho uskupení znám trochu více (profesně) pouze Dana Hodíka, jinak jsem se s některými z Vás setkal jen letmo. Z těchto letmých setkání jsem nabyl dojmu ( proto tedy na první pohled) , že jste inteligentní lidé. A od inteligentních lidí bych nečekal, že prohlásí, že se po sloučení stala z naší nemocnice LDNka. A stejný dojem viditelně měli nezávisle na mne i kolegové primáři. Přijímám Vaše vysvětlení, že tato sentence byla myšlena jak uvedeno výše a potom celé považuji za nedorozumění.

     Nicméně apeluji na všechny, aby do budoucna volili opatrně vyjádření směrem k nemocnicím, protože každé takové nedorozumění může mít netušené následky. Dovolím si připomenout situaci s odchodem týmu gynekologů v čelem s dr.Miklem. Tehdy v momentě , kdy lékaři gynekologie měli podepsané kontrakty s tím, že bude fungovat gynekologie bez porodnice, bylo vyvoláno hlasování zastupitelstva se zněním, že zastupitelstvo “ trvá na provozování porodnice v nemocnici“. Toto usnesení potom bylo lékaři prezentováno jako důvod, proč dali výpověď a tím odstartovali zánik gynekologie. A obdobný scénář může nastat kdykoliv i na dalších odděleních. Obavy z budoucnosti s Vámi sdílím v tom směru, že personální situace na trhu práce zdravotnických pracovníklů (lékařů i sester) je tak tristní, že i jen minimální výkyvy v personálním stavu na jednotlivých odděleních mohou mít fatální následky a ne vždy to musí dopadnout tak pozitivně, jako v případě interny tentokrát.

     Naproti tomu znovu musím konstatovat, že naše nemocnice dále funguje pouze díky tomu, že došlo k fúzi s KNL.

     S pozdravem
     Martin Hrubý

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.