CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019

0

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup z opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,31 %.
Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 2,56 % a u stočného ve výši 4,10 %.

2. Celková cena (m³) pro rok 2019
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 48,16 Kč a stočné na hodnotu 46,45 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 94,61 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,03 Kč, a to z 91,58 Kč v roce 2018.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 108,80 Kč, z toho je vodné 55,38 Kč a stočné 53,42 Kč.

3. Východiska pro projednávání úpravy cen
Úprava ceny byla provedena po dvou letech. V letošním roce byla ponechána cena vodného a stočného na úrovni roku 2017.
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl obecní nebo městské rozpočty. Finanční pravidla řízení VHS přinesla jasné postupy v cenové otázce pro další roky a v jejím duchu bylo rozhodnuto i o roku 2019.

Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním jednání ovlivnit.

Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Podílově je nájemné na našem území ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – u nás tvoří reálně 53 % z vybraných prostředků od zákazníků. Ve finančním vyjádření jde o 103 mil. Kč základních příjmů svazku. Přesto však tyto prostředky stále nestačí na nutnou obnovu zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého století.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. A že se proto musíme místo dostatečného nájmu, který by přinesl daleko vyšší cenu vodného a stočného, snažit získat finanční prostředky ze všech nabízených dotačních zdrojů.

Na druhé straně opět uplatníme i v roce 2019 naši základní výhodu, kdy díky kvalitně provedenému koncesnímu řízení na provozování našeho majetku může meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst. A ten byl i v tomto roce na nízké úrovni.

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat, že nárůst plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude přibližně 50 Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti a ještě k tomu při navýšení až po dvou letech velmi přijatelné a akceptovatelné. Navíc pro zákazníky, kteří hradí jen vodné, jde o úplně zanedbatelné navýšení. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností.

Jsme přesvědčeni, že díky nárůstu ceny vodného a stočného pro rok 2019 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného má každoročně vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.

VHS Turnov bude příští rok opět čerpat významné evropské či národní dotace na dokončení investičně náročných akcí rekonstrukce vodovodního přivaděče Bátovka včetně odkanalizování Dolních Štěpanic na Jilemnicku a u dvou akcí na Turnovsku – dofinancování rekonstrukce úpravny vody v Nudvojovicích a na dokončení akce „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“.
Musíme také dokončit významnou část rekonstrukce čistírny odpadních vod v Semilech a zahájit náročnou rekonstrukci vodohospodářských sítí v okolí podjezdu u Nádražní ulice v Turnově. Obě akce představují výraznou finanční zátěž pro VHS Turnov, protože kromě částečných dotací měst na ně nelze získat peníze odjinud. Současně již mnoho let skvěle čerpáme vodohospodářské dotace od Libereckého kraje.

V roce 2019 bychom chtěli realizovat, nebo alespoň prvním rokem zahájit následující akce:
– Rakousy a Turnov – dokončení poslední etapy přivaděče ze zdrojů pitné vody nad Malou Skálou
– Semily a okolní obce – realizaci propojení nových vrtů na úpravnu vody v Příkrém pro lokalitu Semilska
– Troskovice – nový vodní zdroj pro obec
– Líšný – výstavba nové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
– Benecko a Jilemnice – výstavbu vodovodů v návaznosti na aktuální rozsáhlou investici Bátovka
– Malá Skála – Sněhov – rekonstrukce vodovodů
– Rakousy – rekonstrukce vodovodu v návaznosti na obnovu cyklostezky
– Ohrazenice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici u školky
– Rovensko pod Troskami, Tatobity – rekonstrukce vrtu na pitnou vodu v lokalitě Václaví
– Rokytnice nad Jizerou zahájení dokončení rekonstrukce ČOV
– Semily – dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v lokalitě u školky
– Vyskeř – zokruhování vodovodu

Města nezapomínají ani na nové bytové zóny – ty chtějí zasíťovat v Turnově, v Rokytnici nad Jizerou, v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a na Benecku. Samozřejmě bude také pokračovat příprava desítek záměrů ve fázi projekčních činností.
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
(redakčně kráceno)

Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995. Převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), a. s., Teplice, oblastní závod Turnov. Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 130 objektů na vodohospodářských sítích. Více na www.vhsturnov.cz.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.