ANKETA ZASTUPITELŮ, TÉMA: ALZHEIMER CENTRUM

0

Na lednovém zastupitelstvu byl projednáván bod o domovu se zvláštním režimem v Turnově alias Alzheimer centrum. Jak vnímáte potřebnost tohoto zařízení? Co si myslíte o fungování a struktuře služeb pro seniory v Turnově, které jsou provozovány příspěvkovou organizací Města Turnova Zdravotně sociálními službami Turnov?

MUDr. DANIEL HODÍK, zastupitel za TOP 09
Lůžka, na kterých se pečuje o pacienty s Alzheimerovou nemocí, již existují v okolních zařízeních: v Mnichově Hradišti, Stráži pod Ralskem a Jablonci nad Nisou. Koncem tohoto roku bude dokončeno 120 lůžek v Liberci. Přemýšlím, zda projekt nepřichází už dnes pozdě a s realizací v roce 2020 nebude přebytečný v rámci krajského komunitního plánování.
Věřím, že odpovědným architektům Alzheimer centra se podaří postavit budovu. Takovéto centrum není výdělečný podnik. Už teď je plánovaná dotace na provoz zařízení 2 miliony korun ročně. V jiných městech, kde je zřizovatelem sociálních služeb kraj, se mohou opřít mj. o provozní dotaci z krajských rozpočtů. Nevím, zdali tuto jistotu máme také. Zřizovatelem sociálních služeb je město Turnov. Předpokládané náklady na „jedno Alzheimer lůžko“ jsou okolo 35 000 Kč měsíčně a je evidentní, že ze svého důchodu si ho klient sám nikdy neuhradí. Vhodná by zde byla konzultace koncepce a podpora krajských institucí nebo přímé vedení krajem, jak je tomu např. u zdravotní péče v nemocnici¬. Nebo po dokončení stavby necháme provozovat centrum soukromou neziskovou společností, která se postará o financování provozu? Náklady na péči o pacienty s demencí činí obecně více než např. náklady na zdravotní potíže související s kouřením nebo s cukrovkou.
Jen aby město nezůstalo na financování takového podniku samo. Je chvályhodné, že získalo dotaci 35 mil. Kč. Současně prezentovaný projekt se však za tyto peníze postavit nedá: Zbourat bytový dům a vybudovat nové čtyřpodlažní centrum s komunikačním mostem a park? Dále postavit nový bytový dům s podzemními garážemi v místě, kde byla v minulosti výstavba údajně zastavena a zbudován jen násep a nadzemní garáže pro vysokou hladinu podzemních vod a prameny?
Zároveň je v takovém centru třeba zajistit péči o nemocné na patřičné úrovni, tedy komplexně. To znamená koncentrovat zdravotní a ošetřovatelský personál a dále zajistit smluvní konsiliární a asistenční služby odborností psychiatra a gerontologa. A jak to bude s ošetřujícím personálem? Už dnes je ho všude vážný nedostatek. Z nemocnice např. aktuálně odchází další odborná sestra s praxí. Několik mladých lékařů denně dojíždí jako výpomoc z Liberce, náhrada za odešlé lékaře interny. Motivovat sestru natož lékaře, aby zde zůstal natrvalo, se zdá v současnosti nemožné.
Alzheimerova choroba je jen jedním typem z rodiny nemocí zvaných demence. Speciální ambulanci gerontologa nebo psychiatra, kteří by sledovali nebo léčili, tuto nemoc město Turnov nemá. V Turnově a blízkém okolí se nachází statisticky okolo 200 osob s touto obecnou diagnozou. Nemoc má tři stadia. První stádium se projevuje třeba jen poruchou paměti, logického myšlení a úsudku. Podobné obtíže ale pozorujeme denně kolem sebe a nemusí se přitom jednat o tuto chorobu. Ze začátku se léčí ambulantně specialisty ve spolupráci s praktickými lékaři. Další stádium vyžaduje pravidelnou dispenzarizaci a některé asistenční programy nejlépe v domácím prostředí klienta. Pokud to nejde, může přijmout klienta druhého stádia nemoci jakýkoliv domov důchodců.
Až poslední stadium se projevuje neurologicky zřetelnými poruchami chování, poruchou příjmu potravy a úplnou ztrátou soběstačnosti. Až toto 3. stádium vyžaduje internační pobyt s 24hodinovým dohledem a zamčenými dveřmi včetně odborné ošetřovatelské i lékařské pomoci. V Turnově a okolí je takto vážně postižených jen několik jedinců, kteří se dosud léčili ve větších centrech. Není nic smutnějšího, než senior, osamoceně sedící v luxusním pokoji, ale s vyhaslým pohledem do prázdna. Často a překvapivě je schopen vlastního vnímání a reakce.
„Nejsme uzavřeným objektem. Na oknech nejsou mříže. Klienti nejsou uzavíráni na pokojích, jako je tomu na mnoha jiných místech,“ zní reklama nejmenovaného Alzheimer centra z internetu.
Odpověděl bych nejraději také otázkou: Chceme postavit budovu nebo poskytovat službu? Sebelepší dům ani název „Klinika“ našim seniorům nepomůže…
Druhá část otázky: Co si myslíte o fungování a struktuře služeb pro seniory?
Myslím, že rozsah služeb pro seniory i jejich spektrum máme dobře nastavené a dostupné. Jejich zlepšování a rozvoj je řešitelný každodenním kontaktem s klienty a jejich rodinami. To není vůbec jednoduchá práce. Připomínky lze zjistit dotazníkovou akcí zřizovatele mezi klienty a rodinami.
Ze zkušenosti záchranáře: Tak např. v domě s DPS Žižkova jsou komplikované a úzké chodby a schodiště. Do osobního výtahu se nevejde běžné kolečkové křeslo, používá se schodiště a pásový schodolez. Není tu nákladní výtah, kterým by mohla vyjet záchranná služba i s nosítky a obsloužit tak vícepodlažní budovu plnou seniorů. Architekt vyhrává tři „bludišťáky“! V DPS Žižkova a na Výšince není zajištěna asi z finančních důvodů noční služba. SOS a urgentní servis je zde v nočních hodinách realizován výjezdy vozy záchranné služby s klíči od hlavních dveří. Takovéto pacienty dále řeší nebo přijímá noční pohotovostní ambulance nemocnice.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří zůstali v oboru, pracovali, pracují a ošetřují nebo jen pomáhají s péčí o seniory. Jejich práce je záslužná, často těžká a stále nedoceněn

TOMÁŠ HUDEC, zastupitel za ČSSD
Kdyby ČSSD nepodporovala Alzheimer centrum, nikdy by nezačala jednat s ministryní Marksovou o dotaci a nedotáhla ji do úspěšného konce. Již při povolebních jednáních jsme ostatním říkali, kde vidíme svou roli – zprostředkovatele mezi Turnovem a ministerstvy, aby i město z toho mohlo profitovat. Své slovo, byť jako opoziční strana, jsme dodrželi, a tato dotace nebyla jediná úspěšná, které jsme v uplynulých čtyřech letech napomohli. A k Alzheimer centru ještě jedna poznámka. Nikdo z nás neví, zdali jeho služeb v budoucnu nevyužije, takže je dobře, že bude v Turnově a ne sto kilometrů daleko, jako je tomu v současnosti.
O fungování a struktuře služeb pro seniory v Turnově vím asi tolik, co běžný člověk nevyužívající jejich služeb a nepotřebující je pro své blízké. Ale jelikož se na mě jako na zastupitele často obracejí obyvatelé Turnova se svými žádostmi, stížnostmi a potřebami, ať je na městě vyřídím, popostrčím či zaurguji, tak doposud se za mnou ohledně fungování Zdravotně sociálních služeb Turnova nikdo nezastavil a nestěžoval si. Takže za klienty a zaměstnance asi dobrý. Horší je to pak s příspěvkem na provoz od kraje. Ale stejně jako to bylo s dotacemi z vládní úrovně, na kraji je ČSSD v koalici, tak i s tímto problémem se pokusíme pohnout.

MUDr. JIŘÍ TOMÁŠEK, zastupitel za Nezávislý blok
Obě otázky spolu úzce souvisejí. Začnu od konce a dopracuji se k základnímu tématu.
ZSST – Zdravotně sociální služby Turnov jsou velkou organizací města, která s obratem kolem 40 milionů korun a se zhruba 90 zaměstnanci zajišťuje péči především o starší občany. Organizace nabízí plnou škálu péče o tuto cílovou skupinu. Domov důchodců Pohoda s více než 70 lůžky se člení na Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem pro složitější a náročnější klienty a nabízí odlehčovací služby, tedy přechodný pobyt klientů, o které se obvykle stará rodina, ale potřebuje s péčí přechodně pomoci. Terénní pečovatelská služba se stará o klienty v domácím prostředí – hygiena, úklid, nákupy, dovoz jídla, praní prádla, doprovody seniorů na úřad, k lékaři, a nabízí Centrum denních služeb – „Domovinku“, kam se ráno klienti svážejí a kde se o ně stará personál, je zde kuchyňka, jídelna, středisko osobní hygieny, prádelna atd. V Pohodě jsem několikrát týdně, jakožto předseda Komise pro ZSST RM Turnov jsem s vedením i personálem v častém kontaktu a mám jen dobré zkušenosti. Ostatně ZSST vlastní v rámci ČR nejvyšší certifikáty Značky kvality v pobytových službách i v pečovatelské službě. Práce je to záslužná, náročná a stále kapacitně nedostačující. (Například DD Pohoda eviduje na konci roku 2017 skoro 250 žádostí o přijetí.)
Alzheimer centrum by jakožto uzavřené oddělení doplnilo škálu péče o klienty s poruchou kognitivních funkcí a s demencí, kteří už nemohou zůstat v péči rodiny ani v obvyklé sociální péči, a díky tomuto zařízení nemusí být hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích daleko od svých blízkých. Proto projekt vybudování tohoto zařízení i v kontextu s dalšími plány města v otázce bytové a sociální politiky plně podporuji.

Mgr. OTAKAR ŠPETLÍK, zastupitel za ODS
Co se týká služeb pro seniory, tak jsem přesvědčen, že jsou v Turnově na české poměry na nadstandardní úrovni, a to jak svou pestrostí, tak i kvalitou.
Kromě základní služby Domov pro seniory je to právě Domov se zvláštním režimem, služba poskytovaná v „Pohodě“ seniorům s různými formami demence, především pak s Alzheimerovou nemocí. Takto postižených lidí neustále díky stárnoucí populaci přibývá a starat se o ně doma vyžaduje 24hodinovou péči, kdy i s nejvyšším stupněm příspěvku na péči od státu dochází ke značnému snížení životní úrovně rodiny. Ani pobyt těchto seniorů v „Pohodě“ společně s dalšími seniory není zdaleka bezproblémový, neboť vyžaduje specializovaný personál i speciálně upravené a oddělené prostory.
Proto město Turnov již podruhé usiluje o získání dotace na stavbu speciálního objektu pro lidi s demencemi. Důvodem je i značný převis poptávky po této sociální službě nejen v Turnově, ale i ve spádových obcích Turnova jako obce s rozšířenou působností (ORP).
Takže moje odpověď na otázku o potřebnosti nového zařízení pro seniory s demencí je jednoznačně ANO. A to i přesto, že si uvědomuji nezbytné navýšení příspěvku z rozpočtu města na provoz Zdravotně sociálních služeb ve výši asi 2 mil. ročně.
A ještě k druhé části otázky. Kromě již zmíněných služeb – Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem – považuji za nejdůležitější Terénní pečovatelskou službu, která zahrnuje základní služby (dovážka obědů, pomoc s hygienou aj.) v domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytována i seniorům v Domech s byty zvláštního určení (DPS na Výšince a v Žižkově ulici). Pro krátkodobý pobyt a péči o nesamostatného seniora pak slouží Odlehčovací služby. A kromě toho slouží seniorům Centrum denních služeb nebo se mohou zapojit do Klubu aktivních seniorů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že spektrum služeb je dostatečně pestré, problém vidím v tom, že v Turnově 2 zázemí pro seniory dosud chybí a také především v tom, že současné kapacity v „Pohodě“ zdaleka nepostačují poptávce a potřebám občanů Turnova. Nové zařízení by tuto situaci mělo podstatně zlepšit.

RNDr. JOSEF UCHYTIL, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Mám v tomto případě jednu nespornou „výhodu“. Moje maminka má diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu, a tak jsem si na vlastní kůži zažil, nakolik je podobné zařízení potřebné a jak dosavadní struktura služeb pro seniory v Turnově funguje. Myslím si, že kvalita péče je na velmi vysoké úrovni. Horší je to s kapacitou, kdy na umístění do domu s pečovatelskou službou můžete čekat i několik let. A právě v případě Alzheimerovy choroby, která často progreduje až krutě rychle, je i několik měsíců příliš dlouhá doba.
Měli jsme ono příslovečné „štěstí v neštěstí“, že se podařilo pro maminku zajistit místo v soukromém Alzheimer centru. A i když je 100 kilometrů vzdálené od Turnova, máme jistotu, že je o ni řádně postaráno.
Věřím, že se nám podaří projekt turnovského Alzheimer centra dovést do zdárného konce. Péče o osobu s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí je velmi náročná, chorobou pak netrpí ani tak nemocná osoba, jako spíše zbytek rodiny.
Obávám se jediného – soukromá komerční péče o osoby s demencí je zajímavý byznys, kdy seniorovi nestačí jen výše důchodu a příspěvek na péči a kdy musí rodina řádově několik tisíc měsíčně doplácet. Zařízení provozované obcí je pod drobnohledem ministerstva zdravotnictví, čímž se dostává do zcela paradoxní situace, kdy je město státem nucené tuto službu dotovat z městského rozpočtu. Snad si toho budeme dostatečně vážit, že na místo komerčního Alzheimer centra budeme moci zajistit péči o své příbuzné ve Zdravotně sociálních službách města Turnova, tedy až o deset tisíc korun měsíčně „levněji“. Zároveň bude potřeba pohlídat, aby omezené možnosti financování nebyly na úkor kvality poskytovaných služeb.
A co bych ještě v sociální oblasti uvítal, je určité zpřehlednění služeb, které jsou v Turnově dostupné. A nejen těch, které provozuje město Turnov. V momentě, kdy ona potřeba přijde, je často občan bezradný a informace se shánějí obtížně.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.