ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

1

Otázka zněla: Město Turnov plánuje na podzim letošního roku změnu odpadového hospodářství (informace na webových stránkách www.turnovtridi.cz). Jak vnímáte připravovanou změnu? V čem vidíte její klady a zápory?

LUKÁŠ BĚLOHRADSKÝ, zastupitel za ODS
Nejprve bych rád poděkoval všem lidem, kteří poctivě třídí odpad a pomáhají tak nejen přírodě, ale i rozpočtu města. Bohužel současné vedení se rozhodlo, že občané, kteří doteď poctivě třídili a díky tomu měli úlevu z poplatku za odpady, už od listopadu neušetří. Argument, že dostanou popelnice na třídění, je lichý, protože spousta lidí ani nebude mít popelnice kam postavit. Uvítal bych systém zaváděný ve městech kolem nás, kde popelnice jsou opatřeny čipy, občan platí podle skutečně odvezeného odpadu a může být motivován také úlevou, nebo neplacením poplatků za odpady. Věřím, že i v Turnově se po dalších komunálních volbách posuneme zase k tomu, že aktivita má být odměněna. Osobně nejsem nadšený ani odvozem komunálního odpadu jednou za 14 dní, alespoň v letních měsících by měl zůstat zachován odvoz v týdenním režimu, protože zápach z popelnic může být v létě dost obtěžující.
Mrzí mě také, že vedení města nesleduje příliš dění v okolních městech. Například v Mladé Boleslavi, která je na dojezd z Turnova možná i lepší než liberecká spalovna, se právě začíná stavět obrovská třídírna komunálního odpadu a bioplynová stanice, a nevytříděný komunální odpad z Turnova by v budoucnu mohl končit recyklací, a ne ve spalovně. S velkou pravděpodobností by to bylo i levnější. Ono i to, že vedení města Turnova není dlouhodobě schopné spolupracovat s okolními obcemi v oblasti odpadů, je smutné. Možná by měli někteří místní politici (= populisti), slibující nereálné zlevňování vody a snažící se o likvidaci fungující VHS Turnov, zaměřit své síly spíše na rozvoj městských společností a zlepšení jejich ekonomiky. Tím by také snížili nutnost je dotovat z peněz nás všech. Místo toho ovšem současné vedení města tvrdí, že neví, kde ušetřit, snižuje komfort služeb pro občany a hodlá od příštího roku razantně zvedat daň z nemovitosti.
Jsem přesvědčený, že rodina třídící odpad a šetřící tak přírodu i rozpočet města nemá platit za odpad. Mimochodem to by vyrovnalo každému občanovi to, že jsme v Turnově hodně investovali a investujeme do vodovodů a kanalizací, za což nám poděkují naše děti i vnoučata, ale bohužel PROTO máme drahou vodu.

Mgr. JIŘÍ KOVAČIČIN, zastupitel za Nezávislý blok
Nově zaváděný systém v odpadovém hospodářství vnímám ze dvou pohledů jako „eko“.
První pohled je ekonomický a znamená snahu snížit neustále narůstající náklady na likvidaci odpadů, které musí město každoročně vynakládat. S tím souvisí i poplatek za likvidaci odpadů, který platí přihlášení obyvatelé města a ze kterého je pokryta asi jen polovina skutečných nákladů. Zbytek doplácí město z rozpočtu. V některých městech či obcích řeší zvyšující se náklady na likvidaci odpadů i zvyšováním tohoto poplatku vybíraného od občanů. Pokud se nám však podaří zvýšit poměr tříděného odpadu vůči komunálnímu, mělo by ušetřit město i jeho obyvatelé.
Druhý pohled je ekologický. Proč plýtvat materiály a surovinami jejich zbytečným spalováním, nebo asi v horším případě skládkováním, když významné procento materiálů lze recyklovat a znovu využít. Technologie na třídění a další zpracování se stále zdokonalují a pro vytříděné materiály se nachází další využití. Lze tak snížit objem odpadu, který zahrabáváme na skládkách a necháváme tak „vzkaz“ pro další generace. Asi za něj nebudeme pochváleni.
Klady ve změně systému kromě uvedeného snížení nákladů na likvidaci vnímám i v tom, že vytříděný odpad nebude třeba nikam nosit či vozit a svozová společnost jej odveze od domu. Tento systém by mohl postupem času pomoci třídit i lidem, kteří nechtěli či nemohli řešit odnášení či odvážení vytříděného odpadu na sběrná místa. Takto si jej odveze svozová společnost přímo od domu.
Mezi zápory určitě patří potřeba většího místa pro uložení nových nádob na odpad. To vnímám jako složitější zejména pro vlastníky domů, kteří nemají vhodnou technickou místnost, nebo za domem kousek pozemku, kde mohou nádoby umístit; například jsou to některé domy v historické zástavbě. Lze to však řešit třeba stávajícím způsobem třídění, tj. odkládáním odpadu do sběrných míst, kterých je ve městě asi 70 a měla by být zachována do vyhodnocení jejich využívání a možností následné úpravy. Dalším záporem bude zvyknout si na nový systém nepravidelného svozu a na potřebu ve správný den připravit správnou popelnici. Budu si také muset pořídit rozpis či poznámky do kalendáře, než si zvyknu. Nastavovat plošný systém je vždy obtížné, ale věřím, že se podaří jeho fungování postupem času uzpůsobit pro potřeby města Turnova a jeho obyvatel.

Ing. JAROSLAV KNÍŽEK, zastupitel za ANO 2011
Odpady jsou samozřejmě velké téma, přinášejí mnoho otázek o ekologii jako takové – od jednotlivce až po celou společnost. Lze vymyslet mnoho systémů i proto, že v tomto oboru fungují podnikatelské lobby, sledujeme měnící se zákony, a nad obojím stojí dvě zásadní témata přístupu a akceptace systému obyvateli města a samozřejmě peníze. Navíc mě vždy zajímala také skutečná praktičnost nastaveného systému – jak budou obyvatelé Turnova systém využívat, a to jak ti v rodinných domech, tak ti v panelácích. Zda ho přijmou a zda bude reálně a jednoduše uskutečnitelný. Budeme samozřejmě sledovat, jak se bude vyvíjet finanční politika odpadového hospodářství města – zda se naplní sliby a závazky městské koalice, či to bude jako vždy za pár let jinak.
Proto moje odpověď – uvidíme, co přinese čas. My v opozici budeme hlavně bedlivě kontrolovat, zda je systém funkční a přijatelný pro obyvatele, zda se vylepší komunikace (informovanost) města o této důležité otázce navenek vůči obyvatelům, jak ho Turnovští budou respektovat a co to vše bude znamenat v penězích pro napjatý rozpočet města.
„S nadsázkou“ chci ještě konstatovat, že odpady se sváží občas, ale pitná voda a odkanalizování musí fungovat každou vteřinu. A hned za plotem technických služeb je areál čistírny odpadních vod. Podle mě je pro každého Turnovana daleko důležitější téma záměr turnovské koalice pod vedením starosty města vystoupit z úspěšného svazku VHS Turnov, které proměnilo vodohospodářskou infrastrukturu v našem městě. Navíc si dovoluji čtenářům oznámit konec demokracie v Turnově. V Turnově se pod vedením pana starosty vyhazují členové dozorčí rady za kontrolní nálezy v Městské sportovní Turnov a nám v opozici vládnoucí koalice na posledním jednání nedovolila kontrolovat městské organizace, tedy ani Technické služby Turnov.

IVAN KUNETKA, zastupitel za PROTO
Pytlový systém separace odpadů byl svého času moderní a uživatelsky příjemný, čímž mnoho občanů i motivoval k lepšímu třídění, nicméně nastal čas na jeho změnu. Na plánovaném systému, kterého se snad v listopadu dočkáme, se mně líbí především úspora nákladů na týdenní vyvážení směsného odpadu, když vyvážet klasické popelnice bude město jednou za 14 dní. Domnívám se, že při maximu vytříděných komodit papíru, plastů a bioodpadu bude u rodinných domů možné popelnice vyvážet pouze ob týden a nebude docházet k tomu, že se bude odpad u domů hromadit a že jej občané budou vyvážet na okraj města, jak to někteří provádějí s pneumatikami či nepotřebnými kusy nábytku.
Podmínkou změny systému je ovšem zachování možnosti třídit i směsné kovy a tetrapaky. Nový systém by měl umožnit i to, aby obyvatelé mohli kovy a tetrapaky nějakým způsobem hromadit doma a teprve při větším množství je odvážet do hnízd nebo na sběrný dvůr. Kamenem úrazu plánovaného systému může být právě přeplnění hnízd tetrapaků a kovů tak, jak je tomu u papírů nebo plastů. Jen těžko si totiž lze představit, že člověk poběží s každou plechovkou od piva ke kontejneru, a pokud se sejde několik pytlů s kovy (tetrapaky) najednou, do hnízda se nevejdou. Možným rizikem je, že tyto komodity lidé přestanou třídit, protože mohou mít problém je posléze umístit. Město musí z počátku toto důkladně monitorovat. Bylo by fajn zvážit, zda by vedle nových hnízd pro kovy a tetrapaky nešlo podobně nakládat i s použitými nádobami s olejem (aby je občané nemuseli vozit na Vesecko).
Součástí nadcházející informační kampaně však musí být jednoznačně i apel na obyvatele města, aby při umisťování vytříděných odpadů do kontejnerů přemýšleli a nedocházelo k tomu, co lze často vidět při otevření víka kontejneru – nesešlápnuté plastové lahve, nerozebrané krabice.

DAVID SCHINDLER, zastupitel za Českou pirátskou stranu
Změna odpadového hospodářství a snížení objemu komunálního odpadu, resp. zvýšení podílu vytříděného, je plně v souladu s naším programem. Co nás čeká?
Svoz směsného odpadu od rodinných domů bude probíhat jednou za 14 dní. Kdo třídí, tomu tato frekvence stačí. Kdo bude chtít, bude si moci objednat zdarma nádoby na plast, papír a bioodpad. Díky tomu nebudou lidé muset chodit do sběrných hnízd, či vozit odpad auty na sběrný dvůr. Komu procházka s odpadem vyhovuje, nádoby si objednávat nemusí. Nutno říct, že takovýto systém není nic nového, v mnoha českých městech (Rokycany, Humpolec, Brno a další) to takto funguje již roky a stejně tak i na západě (Belgie, Itálie).
Proč to děláme? Především abychom občanům co nejvíce usnadnili třídění. Setkávají se tu dvě roviny – ekologická a ekonomická. Ta ekologická je jasná. Ekonomická spočívá ve stále se zvyšující ceně za odpad. Turnov vozí směsný odpad do spalovny, kde pořád rostou poplatky za tunu odpadu. Jiné obce, jejichž odpad končí na skládce, zaplatí ještě víc. Naopak vytříděný odpad je vykupován k recyklaci – za každou tunu skla, papíru, tetrapaku dostane město peníze. U plastů je to trochu jinak, těch je na světě takové množství, že město platí za to, že plast někdo odebere. Pořád je to ale nižší částka než ve spalovně.
Cena za odpady je nyní 660 Kč na osobu a rok. Tyto vybrané peníze ale náklady na odpady nepokryjí, město na každého občana podobnou částkou doplácí. A jen díky navýšení množství vytříděného odpadu se podaří tuto částku udržet i do budoucna.
Velkou a nejtěžší část směsného odpadu tvoří bioodpady. Kdo bude chtít, dostane popelnici na bioodpad, zároveň už nyní existuje možnost od města získat zdarma kompostér. Současná sběrná hnízda by měla zůstat v přibližně stejném rozsahu, budeme vývoj monitorovat a reagovat na něj. Navíc na sběrná místa přibydou další nádoby na tetrapack a kovy. Každá domácnost dostane návod, kdy budou probíhat svozy a jak správně třídit.
Na závěr si dovolím připomenout, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Každý by se měl snažit co nejvíce odpad a zbytečnou spotřebu redukovat, protože žijeme na ekologický dluh. Třiďte prosím svědomitě. Sledujte informační kanály města, nebo pro získání dalších informací kontaktujte své zastupitele či odbor životního prostředí.

Téma viz také ZDE: https://www.turnovskovakci.cz/zapisnik-vse/tema-podzimu-v-turnove-novy-system-likvidace-odpadu/

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Opoziční kolegové se od odpadů dostali až k vodě a kontrolnímu výboru, tak si neodpustím stručný komentář.

    Stanovisko místní ODS je nedělat nic a počkat, zda nás časem ostatní s cenou vody doženou. Nedoženou, pan Hejduk to nedovolí 🙂 Cena pod sto reálná je, jak vyplývá z analýz, které má k dispozici i opozice a to při zachování dostatečného polštáře na investice! Stále jsme s cenou v ČR na 2. místě. Nejde jen o cenu, ale i o postavení Turnova v rámci VHS, které není dobré. Největší člen majetkem i tržbami je téměř vždy přehlasován malými obcemi, které slyší jen na pana Hejduka. Turnov za 5 let do VHS poslal 60 mil. Kč z rozpočtu města jako příspěvek na investiční akce, jinak příjem nájemného VHS od provozovatele je cca 45 mil. Kč ročně (polovina tržeb za stočné a vodné). Kdo chce hledá cestu, kdo nechce, poslouchá jen pana Hejduka 😉

    Ohledně plánu kontrolního výboru bylo opozici tajemnicí města a právničkou vysvětleno, že nelze výborem paušálně kontrolovat městské s.r.o., od toho je dozorčí rada dané společnosti. Lze kontrolovat konkrétní věc, stačí tedy upravit plán a předložit znovu. Přesto už opozice nechce předsedu kontrolního výboru. U pana Bělohradského může být důvod spíše pracovní vytížení, jelikož rezignoval i na členství v dalších výborech ZM a komisích RM.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.