ANKETA TURNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ NA TÉMA ROZPOČTU A PRIORIT

0

Otázka zněla: Jaký máte názor na schválený rozpočet města pro rok 2023? Co vnímáte jako investiční priority tohoto volebního období?

Jan Budina, radní za ODS
Rozpočet města je zásadním dokumentem. Byl opakovaně předkládán na radě města, dlouze diskutován finančním výborem a zastupitelstvem. Celý proces schvalování je tak zárukou kvality finální schválené verze.
Příjmová stránka rozpočtu je v dnešní turbulentní době vzhledem k vysoké inflaci, cenám energií apod. obtížněji předvídatelná. Daňové příjmy rozpočtu, které jsou jeho hlavním zdrojem, rok od roku rostou a věřím, že tomu tak bude i v ekonomicky komplikovaném roce 2023. Velkou výzvou je získávání dotací, které pomohou realizovat investiční priority.
Na výdajové straně rozpočtu vítám vznik rezervy na energie ve výši 32 mil. Kč. Tato Rezerva pomůže sportovním, kulturním a dalším zařízením překonat ceny energií a v kombinaci s hledáním úspor tak neohrozí jejich provoz. Z dalších větších výdajů jmenujme nákup nemovitosti Shořalý mlýn (vydražen za 25,28 mil. Kč) a přípravu výstavby nové knihovny (23 mil. Kč).
Investiční priority města by měly být vyváženou množinou projektů, u kterých nezapomeneme na žádnou oblast rozvoje – bytovou, sportovní, kulturní či týkající se zvelebování prostředí, ve kterém žijeme. V oblasti bytové je to především rozvoj bytových zón Hruštice, Daliměřice, Výšinka či Dioptra, dále pak rekonstrukce městského objektu Skálova čp. 84 a vznik nového pečovatelského domu v ulici 5. května, kde by případně mohly vzniknout nové byty. V oblasti sportovní jsem na první příčky umístil realizaci nových sportovních hřišť (ZŠ Mašov, hřiště u sportovní haly Turnov 2, které již je dávno za svojí životností), ale také rozvoj sportovišť v areálu Maškovy zahrady. Zásadním je v oblasti školství vznik plnohodnotné základní školy v Turnově 2, v oblasti zdravotnictví přístavba nového pavilonu v areálu nemocnice. Tyto dva projekty se však neobejdou bez podpory Libereckého kraje. V oblasti kulturní a zájmové činnosti velká část investic bude směrovat do schváleného projektu nové knihovny, věřím však, že se ve střednědobém horizontu najdou prostředky na „redigitalizaci“ kina Sféra a opravu budovy hvězdárny na Vrchhůře. Zapomenout bychom neměli také na revitalizaci prostředí panelových sídlišť Přepeřská a Výšinka.

Ivan Dřevikovský, zastupitel za Českou pirátskou stranu
Město bohužel v rozpočtu pro rok 2023 neřeší a nereaguje na současnou energetickou krizi. V rozpočtu na tento rok úplně chybí projektování a realizace fotovoltaiky na střechách městských budov a projekty, které řeší zadržování a využívání dešťových vod ze střech městských objektů, především základních škol. Dále za Českou pirátskou stranu postrádáme zdroje pro výkup pozemků v areálu Koňský trh. Pravděpodobně by takové nákupy byly financované s využitím úvěru? Nebo se žádný posun v této lokalitě neplánuje?
Komentář si zaslouží i střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025. O tomto dokumentu jsme jednali na prosincovém zastupitelstvu. S kolegou Zbyňkem Miklíkem jsme nemohli hlasovat pro jeho schválení, protože jednání o střednědobém výhledu se uskutečnilo ještě před hlasováním o investičních prioritách. V zásadě střednědobý rozpočet 2023-2025 měl životnost jeden měsíc a stal se bezcenným papírem.
Za investiční priority považujeme rozvoj areálu Koňského trhu, stavbu MŠ a ZŠ v Turnově 2 II. a osobně doufám, že se posuneme k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách, záměru, kterého je kolega Miklík hlavním iniciátorem.

Otto Jarolímek, zastupitel za Turnov společně
Z „makroekonomického“ hlediska lze považovat schválený rozpočet za přijatelný, základní funkce města v roce 2023 může určitě zabezpečit. Je však nutno upozornit, že část rozpočtové diskuze byla odsunuta na jaro, kdy se bude rozhodovat o využití mnohamilionové rezervy určené na řešení dopadů současné energetické krize. V jejím rámci by měl být určitě odstraněn i zásadní rozpor ve financování provozu klíčové infrastruktury v oblasti sportu. Zatímco při financování zařízení v majetku města (všech, nikoli jen sportovních) byl zohledněn vliv současné dvouciferné inflace, příspěvky sportovním subjektům, provozujícím velmi efektivně část této infrastruktury, zvýšeny nebyly. Vzhledem k tomu, že zde nejde o nijak zásadní částky, které by ohrozily stabilitu městského rozpočtu, považuji takový přístup za poněkud nekorektní.
V investičních prioritách by měly být aktuálně upřednostněny rekonstrukce školních budov, které lze využít k instalaci fotovoltaických energetických zdrojů (ZŠ Žižkova a MŠ Zborovská). Potřebná je i dostavba šaten u zimního stadionu. Rezervovaný postoj naopak zaujímám k obřím investičním plánům na dostavbu divadla či na rekonstrukci sportovní haly v Turnově 2. Oba tyto plány sice odrážejí naléhavé potřeby v daných oblastech, ty však lze řešit mnohem efektivněji s řádově nižšími finančními náklady. U divadla by měl být realizován architektonicky úspornější projekt, v oblasti sportu se nabízí podpora výstavby nové sportovní haly na Daliměřicích, budované v režii TJ Turnov.

Jiří Klápště, radní za PROTO
Rozpočet na rok 2023 musel zohlednit probíhající (nejen) energetickou krizi a mimořádně počítá s dostatečnou rezervou na pokrytí nenadálých výdajů. Z této rezervy jsme připraveni v případě potřeby pomoci i různým organizacím v Turnově, např. s úhradou mimořádných výdajů za energie. Ačkoli je rozpočet pro letošní rok schodkový, podařilo se nám nastavit harmonogram pro příští roky tak, aby byl rozpočet města v blízké budoucnosti vyrovnaný.
Zásadní prioritou, a to i z části investiční, je určitě obchvat města směrem na Jičín. Doprava v centru města je naprosto neúnosná, a tak s kolegy z PROTO podnikáme všechny možné kroky, aby se tato stavba dostala i mezi priority Ministerstva dopravy ČR, neboť hlavním investorem této stavby bude stát, a byla realizována co možná nejdříve. Z dalších priorit musím jmenovat přípravu bytové zóny na Koňském trhu, a to jak z hlediska plánovacích dokumentů, tak i např. výkupů pozemků.
Z pohledu zejména sportovní veřejnosti je nutností modernizace sportovní haly v Turnově 2, neboť kapacity sportovní haly ve Skálově ulici jsou stoprocentně využity a je problém pro řadu klubů najít prostor pro tréninky či mistrovská utkání.
V příštích letech bude s ohledem na silné ročníky narůstat počet žáků základních škol. Jelikož je Turnov spádovou oblastí pro okolní obce (resp. pro žáky navštěvující první stupeň zpravidla na obecních školách), musíme se zabývat vybudováním plnohodnotné základní školy (1. i 2. stupeň) v Turnově 2.
V neposlední řadě zmíním zlepšení možností parkování ve městě či realizaci koupacího biotopu v Dolánkách.

Jaroslav Knížek, zastupitel za ANO 2011
Rozpočet města je technicky připraven dobře. Prognóza příjmů je nastavena realisticky a zadluženost města je díky navýšení příjmům zejména u daně z přidané hodnoty poměrně nízká. V roce 2022 byl tento příjem vyšší o 20 mil. Kč. V roce 2023 může být situace velice složitá a je třeba být na tuto situaci připraven. Město ale plánuje velké investice, to nebude snadné. Musí se více investovat do majetku, který vlastní a méně nakupovat staré budovy. Jako příklad se stačí podívat na stav některých škol.
Jako hlavní priority musí město směřovat k energetickým úsporám a energiím samotným a zateplování budov. U dotačních titulů do veřejného osvětlení Turnov zaspal. Jsou města, kde již v roce 2022 dotace získali ve výši 10 mil. Kč. Úspora u výměny veřejného osvětlení se pohybuje na hranici 70 % a přinese městu úspory jednotek milionů. Takže není na co čekat.

Lumír Šubert, zastupitel za Nezávislý blok
Domnívám se, že vzhledem k podzimním volbám a obtížné ekonomické situaci je důležité, že se vůbec podařilo rozpočet schválit. Připravoval se ve velmi nejistých podmínkách, a to jak na stránce příjmové, kde odhady daňových příjmů zpracované různými institucemi jsou velmi rozdílné, tak na stránce výdajové, kde odhadnout vývoj inflace, zejména ceny energií, je prakticky nemožné. S ohledem na tyto nejistoty považuji rozpočet za vyvážený, protože pokrývá základní provozní potřeby města, splátky úvěrů i financování investičních akcí a spoluúčasti na dotovaných projektech.
Samozřejmě nás na jaře čekají rozpočtové změny, a to zejména proto, že navýšení cen energií, popřípadě dalších provozních nákladů bylo v rozpočtu zohledněno vytvořením rezervy, kterou bude nutno rozdělit do konkrétních položek na základě vyhodnocení cenového vývoje a skutečně nabíhajících výdajů. Důležité také je, že si město i po započtení 32 mil. Kč rezervy na nárůst cen energií zachovává poměrně slušný investiční potenciál, tedy schopnost financovat investiční projekty a splácet úvěry, a to ve výši blížící se 60 mil. Kč.
Co vidím jako investiční priority tohoto volebního období? V současné době vedeme diskuzi o investičních prioritách, já osobně se více přikláním k investicím do stávajícího majetku. Nicméně z těch velkých investičních akcí – předpokládám – bude shoda na financování výdajů souvisejících s přípravou obchvatu Turnova, vybudování základní školy v Turnově 2 a dostavby nemocnice. Bohužel naše rozhodování o investicích je více než naším hodnocením priorit ovlivněno vypsanými dotačními programy, protože naše zdroje – náš investiční potenciál – umožní financovat pouze drobné akce a spoluúčast na dotačních projektech, takže v těchto případech více než my o prioritách rozhodují spíš úředníci někde v Bruselu či na ministerstvech.

Složení turnovského zastupitelstva ve funkčním období 2022–2026:
* Nezávislý blok: Tomáš Hocke, Eva Kordová, Petra Houšková, Jana Svobodová, Jiří Měkyna, Lumír Šubert, Václav Hájek, Jindřich Kořínek, Jiří Kovačičin.
* ANO 2011: Miroslav Reichl, Jaroslav Knížek, Tomáš Roubiček, Michal Kříž, Nicol Reichlová, Zdeněk Hudec.
* PROTO: Michal Loukota, Jiří Klápště, Lenka Meixnerová, Josef Uchytil, Jan Lochman.
* ODS s podporou KDU-ČSL: Jaromír Frič, Tomáš Špinka, Rostislav Polášek, Jan Budina.
* Česká pirátská strana: Ivan Dřevikovský, Zbyněk Miklík.
* Společně pro Turnov: Otto Jarolímek.

(TvA ve spolupráci s tiskovou mluvčí města Turnova)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.