ANKETA NA TÉMA POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ SPORTOVNÍM SPOLKŮM A ORGANIZACÍM Z ROZPOČTU MĚSTA

1

Dlouhodobě platí, že projednávání poskytování dotací sportovním organizacím a spolkům z rozpočtu města provází na veřejném zasedání turnovských zastupitelů emoce. Nejinak tomu bylo na květnovém zasedání.
Přidělování peněz řeší nedávno schválená koncepce tělovýchovy a sportu ve městě pro období 2021-2024. Na květnovém (12. 5.) jednání výboru pro sport byly v rámci pravidel pro přidělování dotací v části týkající se ekonomiky provozu navrženy změny pro některé subjekty – pro TSC navýšení o pět tisíc korun na 180 tis., pro TJ Sokol Turnov navýšení ze 120 na 150 tis. Kč, pro TJ Turnov zůstává dotace ve výši 450 tis. Kč a pro FK Turnov 100 tis. Kč. Úpravy se týkají i některých spolků.

Podle místostarostky J. Svobodové tak město chtělo reagovat na upozornění některých subjektů. Jak ale zaznělo z řad opozice, nejsou pro tyto úpravy k dispozici podrobnější podklady a nejsou systémové. Nesouhlasil ani starosta Sokola Milan Hejduk, protože podle něho na špatně nastavená pravidla upozorňuje už dlouho a město jeho námitky neřešilo.
S navrženými úpravami přidělování dotací souhlasilo 14 přítomných zastupitelů, šest se jich hlasování zdrželo, úpravy byly schváleny.

Zeptali jsme se lidí ze sportovního života města, proč se podle jejich názoru nedaří dojít k všeobecnému konsenzu v této věci napříč sportovními subjekty a městem a jak by měla být tato problematika řešena? (Odpovědi jsou zveřejněny v abecedním pořadí oslovených.)

Milan Hejduk, starosta Sokola Turnov
Absolutní netransparentnost, věcné nezvládnutí, neochota napravovat chyby, osobnostní selhání, střet zájmů a pohřbení demokracie v Turnově. To je výčet všech důvodů. My, sokolové, plné dva roky rozporujeme z rozvětvené tabulky výpočtu dotací dva případy – jeden detailní pro nás, druhý zásadní pro všechny spolky. Až nyní jsme se dočkali. Město nás vyslyšelo a výpočet upravilo. Bohužel je změna nedostatečná, není opět doložena výpočty pro kontrolu spravedlnosti, a hlavně bude platit až od roku 2022.
Protože vedení města ví, že má v rozdělování chyby a nejasnosti, tak o to víc o něm odmítá předem se sportovci diskutovat a cokoliv vysvětlovat. A přitom jde o rozdělování veřejných peněz! Proto schválili zastupitelé pravidla pro příští rok tak brzo, aby nemuseli se sportovci mluvit. Netransparentnost jako vyšitá, podpořená v hlasování však už jen nejnižší koaliční většinou.
Město má samozřejmě důležitější otázky k řešení, tenhle případ však ukazuje na charakter dnešního řízení města. Jsme svědky věcného nezvládnutí – pana Mikulu už vedení města i jeho PROTO raději ukrývají. Jeho sportovní náhradnice, paní místostarostka Svobodová, se vymlouvá, pak slibuje, nakonec říká, jak to nejde… Náprava chyb a omluva neexistují. Naše upozornění před dvěma lety by slušné město ihned prověřilo a případně napravilo. My neslyšeli nic, pak jen výmluvy, a nakonec slib pana starosty o úpravě až od roku 2021. Nesplnil slovo – změnu přijali až od roku 2022, a pravděpodobně opět nespravedlivě.
Sledujeme i vypočítavost a osobnostní selhání. Pan starosta – místo aby bouchnul do stolu – tohle sportovní téma rád živí, aby se nemluvilo o větších problémech města. A koaliční zastupitelé? Byl jsem třikrát na zastupitelstvu a prosil o prověření. Oni jsou snad moje největší zklamání. Všichni jen klopili hlavy a ani jeden z nich se nám, sokolům, nesnažil pomoci, nežádal na vedení města o vysvětlení našich připomínek. Asi se bojí…
Naopak střet zájmů, tak ten má v Turnově místo. V minulosti projednávali peníze vždy sportovci a všichni a vždy se museli shodnout. Jenže nyní rozhoduje minimum sportovců o všech ostatních a vsaďte se, kdo je na tom lépe, když se rozhoduje „dohodou přítomných = pohledem z okna“? A pohřbení demokracie? Počkal jsem si a zkontroloval na podkladech z MST skutečnost. Dokázal jsem chyby v rozdělování a hned byl radními města vyhozen z dozorčí rady městské společnosti. To je jejich velká ostuda.
A přitom cesta je snadná. Základní systém rozdělení významné částky – zhruba 8 mil. Kč – je správný. Má jen chyby v detailech a v nulovém projednání s těmi, kdo v Turnově řídí sportovní spolky a snaží se ve prospěch celého města ve volném čase pracovat. Ustoupit názorům druhých, pokud jsou správné, poučit se a opravit chybné výpočty, je vše snad bude zase jednou základem slušnosti. A zejména u položek nákladů na administrativu a podporu nájemného musí být výpočtem podle detailních pravidel prokázána jejich spravedlnost mezi všemi spolky.

Jindřich Kořínek, člen sportovního výboru města, člen dozorčí rady Městské sportovní Turnov a výboru TJ Turnov
V Turnově je velké množství schopných lidí a je tu tedy i opravdu široká paleta úspěšných a různorodých sportů, což nám mohou i větší města závidět. Jak je uvedeno v otázce, jde skutečně o problematiku, protože je to komplikovaná záležitost, která nebude nikdy spravedlivá pro všechny. Pokud bych měl řešení, i čas a energii, určitě bych ho už navrhl.
Potřeby jednotlivých sportů jsou velmi odlišné. Historie sportovišť samotných je také velmi různorodá. Atletický klub předal sportoviště městu v udržovaném stavu, fotbalový areál byl vydražen, hokejový stadion byl postaven nový, jednoty se starají o svůj majetek, jiní si prostory pouze pronajímají. Rozdílný je i provoz sportovišť. Fotbalový stadion nelze na externí nájmy téměř využít, zvláště když v okolí jsou dva velké kluby a několik dalších hřišť. Atletický stadion využívají kromě atletů v hojné míře i školy a odpoledne další subjekty. U hokejového stadionu je situace nejkomplikovanější a hokejisté budou vždy bojovat o více hodin pro tréninky s komerčním pronájmem. Atleti a fotbalisté tedy mohou sportovat prakticky bez omezení, hokejisté a halové sporty musí o své hodiny bojovat.
Ať chceme nebo ne, jsme malé město. Do sportovní problematiky zasahují osobní i profesní záležitosti na více úrovních, a to je škoda. Základem řešení je určitě stabilní pozice sportu na radnici i v zastupitelstvu s jasným vedením a dlouhodobou koncepcí. Bez pozitivního a konstruktivního postoje, osobních emocí a jisté míry reálného nadhledu všech dotčených to nepůjde.
Další otázkou jsou investice i výše částky z rozpočtu pro sport. Jsem přesvědčen o potřebě rozšíření prostor pro halové sporty. Poslední výraznější navýšení přišlo před mnoha lety a bylo spojené s příspěvkem pro hokejisty.

Jana Svobodová, místostarostka města, která má problematiku sportu ve své gesci
Když jsem v roce 2014 převzala odpovědnost za oblast sportu, mojí prioritou bylo zorientovat se v nastavených pravidlech a nastavit je co možná nejvíce spravedlivě. Zejména proto, že se celý život pohybuji ve sportovním prostředí, konkrétně v atletice. Od povolaných dlouholetých členů sportovní komise jsem se postupně seznamovala s vývojem a tvorbou pravidel pro rozdělování finančních prostředků pro sportovní spolky. Průběžně jsem se seznamovala se strukturami výnosů a nákladů všech spolků, které jsou příjemci těchto dotací. Zároveň jsem poznala i další modely podpory sportu v jiných městech.
Největším problémem, se kterým se spravedlnost, nebo přesněji efektivní rozdělení finančních prostředků jednotlivým spolkům potýká, je problematika rozdílné struktury nákladů, výnosů a také metodika účtování. V podstatě lze říct, že každý spolek má odlišnou strukturu nákladů a výnosů i metodiku účtování (hlavní a vedlejší činnost), což zamezuje jednotnému přístupu při rozdělování finančních prostředků mezi spolky.
Zjednodušeně řečeno, jsou spolky, které mají vlastní majetek a tím pádem požadavek financování běžné údržby, oprav nebo provozu. Jiné spolky jsou bez majetku, platí vysoké nebo nízké nájmy a náklady spojené s činností spolku jsou také diametrálně rozdílné, v závislosti na úrovni výkonnostního sportu (rozdíl mezi náklady na hokej a atletiku). Obdobné rozdíly jsou i v příjmech, členové každého spolku platí různě vysoké členské příspěvky od 300 až do 6.000 Kč za rok, některé spolky si pro svou činnosti umí zajistit dostatek příjmů na pokrytí větší části nákladů, a i to se v čase mění. Některé spolky zajišťují svou činnost dobrovolně a zdarma, zatímco jiné spolky mají zaměstnance na hlavní pracovní poměr, čímž vznikají požadavky na krytí personálních nákladů. Navíc i podpora od sportovních svazů je různá.
V principu jsou pravidla nastavená tak, abychom omezené finanční prostředky, které město Turnov každoročně vyčleňuje na podporu činnosti a provozu sportovních spolků, rozdělili efektivně, a pokryli tak nutné potřeby spolků za účelem udržení provozu a zajištění jejich činnosti. Z výše uvedeného plyne, že hlavní prioritou při rozdělování finančních prostředků je pokrytí potřebných nákladů každého jednotlivého spolku a udržení jeho činnosti, což současné nastavení pravidel splňuje.
Závěrem chci říct, že kdyby všechny spolky měly stejnou strukturu příjmů a nákladů i metodiku účtování, bylo by možné nastavit pravidla přesněji a tím docílit jakési spravedlnosti – např. jednotná částka na jednoho sportovce, pokrytí určitého podílu provozních nebo osobních nákladů. Ovšem tak to není, každý spolek si o svých příjmech a nákladech rozhoduje samostatně, což plně respektuji. Úkolem mým, výboru pro sport a zástupců sportovních spolků je dojít ke konsenzu, což je i z výše popisovaných skutečností předmětem demokratických diskuzí.

Tomáš Špinka, manažer sportovního areálu Maškova zahrada
Kolem turnovského sportu se aktivně pohybuji již více než 10 let. Za tu dobu jsem zažil spoustu složitých a často vyhrocených jednání. Vždy ale bývalo pravidlem, že se sportovní subjekty domluvily. Často se hlavní spory nesly v duchu „porcování medvěda“ – rozumějte dělení peněz ze sportovní komise. Pokaždé se ale našel konsenzus, který byl přijatelný pro všechny. I proto se postupem času přijal aktuálně platný koncept pravidel, který relativně přesně rozděluje celkovou částku do nižších stupňů, které se dále dělí jednotlivým sportovním subjektům.
Pravidla to nejsou dokonalá, ale poměrně propracovaná. Jakákoliv jiná změna by musela být již změnou systémovou. V současné vyhrocenější atmosféře vnímám tyto faktory, které k tomuto stavu přispěly:
První z velkých zlomů přišel v roce 2015, kdy díky výstavbě zimního stadionu začal v Turnově intenzivně působit hokejový oddíl. S příchodem velkého sportovního oddílu se začaly rozmělňovat příspěvky těm stávajícím. Například příspěvek (bez investic) TJ Turnov v roce 2015 činil 1,944 mil. Kč a v roce 2019 pak 1,954 mil. Kč, což je nárůst pouze o 10 tis. Kč. Přitom pokud bychom započítali pouze inflaci, tak příspěvek TJ by měl být vyšší minimálně o 162 tis. Kč. Město tehdy pružněji nereagovalo na novou skutečnost. I v důsledku toho je podfinancována činnost sportovních subjektů.
Dalším důvodem k vyhrocení vztahů města a sportovních subjektů je dlouhodobá neochota současného vedení města investovat do majetku, který není ve vlastnictví města, a tak nemovitý majetek sportovních subjektů chátrá. Taktéž je škoda, že se sportovní subjekty s vedením města neumí domluvit na prioritách sportovní infrastruktury (příkladem je nafukovací hala na Daliměřicích a nafukovací hala u TSC).
Dalším dlouhodobým problémem byla nefunkčnost sportovní komise, základní sportovní platformy „bafuňářů“ z Turnova. I vzhledem ke špatnému vedení byla komise zrušena. Nadějí do budoucna jsou nově formované kulaté stoly pro trenéry, funkcionáře a sportovní veřejnost.
Posledním, ale hlavním problémem současného stavu jsou osobní animozity, které se z vodohospodářské oblasti přesunuly do sportu. S kumulací výše zmíněných přísad je aktuálně v Turnově umíchán lehce páchnoucí sportovní koktejl, který dále a dále kvasí a vyhnívá.
A jak z toho ven? Zakopat všechny válečné sekery a sednout k jednomu jednacímu stolu (například TJ Sokol Turnov stále odmítá členství ve sportovním výboru). A začít se zase racionálně bavit o našem milovaném sportu.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Současná koalice navýšila finance, které se rozdělují sportovcům o cca 1,7 mil. Kč. Některé subjekty a osoby však nebudou spokojeny nikdy. Systém, kdy se za pana Hejduka napsaly částky pro jednotlivé sportovní subjekty na tabuli, pak došlo k výměně názorů a peníze se rozdělily, je pryč. Pravidla rozdělení dotací projednává sportovní výbor, kde mají zastoupení všechny velké sporty a organizace, pouze Sokol členství opakovaně odmítá.
    Ohledně DR MST pan Hejduk nemluví pravdu, opakovaně se vymezoval proti plánované rekonstrukci haly TSC, opakovaně mu pan Veselka z MST i představitelé města argumentovali, že se mýlí. V momentě, kdy jeho jednání začalo poškozovat zájmy MST a s jeho argumenty se neztotožňoval nikdo z MST, DR MST ani rady města, došlo k jeho odvolání. Pan Hejduk byl v DR MST jako společná nominace koaličních stran.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.