ZREKONSTRUOVANÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – SRDCE KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU TURNOVA

1

V úterý 6. září se uskutečnil den otevřených dveří v městské čistírně odpadních vod (ČOV) v Turnově pod železniční zastávkou. ČOV prošla velkou rekonstrukcí. Dopolední program patřil dětem, provozní společnost -Severočeské vodovody a kanalizace – pro ně připravila komponovaný program v podobě „Pohádkové čistírny“, odpoledne bylo vyčleněno pro veřejnost. V poledne se uskutečnila oficiální část, na které se sešli zástupci SčVK, města Turnov a VHS Turnov.

Starosta Turnova Tomáš Hocke připomněl, že na rekonstrukci turnovské ČOV, která je největší v rámci svazku obcí, město přispělo 12 miliony korun. „Rekonstrukce nebyla úplně jednoduchá, probíhala za provozu, jsem rád, že tomuto srdci kanalizačního systému Turnova byla věnována taková pozornost. Nyní doufám, že nám technologie nějaké roky vydrží, a my se budeme moci věnovat i dalším vodohospodářským projektům nejen na území Turnova,“ uvedl starosta.
Podle generálního ředitele SčVK Davida Votavy je opravdu na velké poděkování všem, kteří v rámci stavby drželi běžný provoz. „Snažíme se prodat veřejnosti, že za platbou stočného se skrývá spousta věcí. Jednou z nich je právě tato ČOV. Podle mě je hodně důležité, aby si co nejvíc lidí uvědomilo složitost celého procesu, a je moc dobře, že začínáme od dětí, které si snad z prohlídky něco odnesly.“

Ředitel společnosti Kunst Hranice na Moravě Jaroslav Boráň, která je jednou z největších vodohospodářských stavebních firem v republice, uvedl, že je to třetí dokončená rekonstrukce v rámci VHS Turnov. „Podíleli jsme se na rekonstrukci ČOV v Semilech, v Rokytnici nad Jizerou a nyní v Turnově. Při slavnostním předání vždy svítilo slunce. A musím konstatovat, že ne vždy bylo tohle údolí zalito sluncem po dobu rekonstrukce. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Díky i našemu partnerovi – společnosti Ještědská stavební Liberec.“

Komentář ředitele svazku VHS Milana Hejduka:
Kvůli nutnosti zcela zbourat dožilé srdce ČOV a postavit úplně nové – vyhnívací nádrž – se prodloužila o pár měsíců už tak dlouhá stavba. Museli jsme být proto všichni hodně trpěliví. Zažili jsme všechny lockdowny s výrazným omezením prací, ať kvůli nemocnosti dodavatelů, nebo prodlužování termínů dodávek materiálů a technologie. Za pochodu jsme museli napravovat chyby a nedodělky původního projektanta. Stavba za stálého provozu ČOV extrémně zatížila zdejší provozní zaměstnance. Na druhou stranu, kdybychom nestihli stavbu připravit ještě před covidem, tak by dnes práce přišly na nějakých 130 milionů, a to by pro nás bylo finančně zcela nereálné. Dotace na tyto aktivity již nejde získat, proto by muselo o desítky milionů korun víc přidat město Turnov, nebo bychom museli ohromně navýšit cenu stočného. Ani jedna cesta by aktuálně nebyla možná. Vnímali jsme také překvapivý nezájem zástupců města. Šlo o největší stavbu VHS za poslední roky a největší v Turnově z veřejných peněz za toto volební období. Nově založený Vodohospodářský výbor se však na stavbu nepřišel za dva roky podívat ani jednou a poslední roky se v zásadě i přestal scházet. Zvláštní vztah města dokresluje i to, že se ani jedna z dnešních koaličních stran nezmiňuje o této náročné dokončené akci ve shrnutí svých úspěchů při čtyřletém řízení města. Naopak jsem rád, že zbylá města a obce našeho svazku pochopily nezbytnost a důležitost této investice a starostové pro Turnov vždy schválili potřebné peníze, na úkor potřebných aktivit na svých územích. Patří jim za to veliký dík.

V příloze přikládáme tiskovou zprávu VHS Turnov:

I. ETAPA INTENZIFIKACE ČOV TURNOV
Předkládáme vám tiskovou zprávu o ukončení investiční akce I. etapy intenzifikace ČOV Turnov, jako největší investiční akce VHS Turnov v posledních letech.
Čistírna odpadních vod prošla poslední zásadní rekonstrukcí na počátku tohoto tisíciletí. Bylo jasné, že se nejzatíženější technologické celky musí včas vyměnit a také se musí realizovat rekonstrukce těch objektů a technologií, které nebyly do poslední rekonstrukce zařazeny. Proto byla již v roce 2014 odbornými pracovníky SčVK, a. s., vypracována první studie pro budoucí intenzifikaci ČOV. Následně byly zahájeny projekční práce a začala diskuze o způsobu financování rozsáhlé akce.

Zahájení díla však oddálily pokusy o získání významnější dotace od státu, EU, nebo Libereckého kraje. Po několika nezdarech bylo jasné, že aktuálně vypisované dotační programy nejsou pro turnovskou ČOV určeny. S postupem času jsme si potvrdili skutečnost, že se budeme moci spolehnout jen na peníze VHS Turnov, na finanční pomoc Turnova a okolních napojených obcí, a to podle schválených pravidel uvnitř svazku. Akce byla rozdělena do dvou let 2020 a 2021. Díky nutnosti výstavby zcela nové vyhnívací nádrže pak byl termín realizace prodloužen do jara 2022. V nejbližších týdnech bude na ČOV zahájen roční zkušební provoz.

Rozsah díla:
Předmětem první etapy byly části:
– sanace přívodního potrubí na ČOV
– hrubé předčištění
– usazovací nádrž
– kalové hospodářství
– plynové hospodářství
– kvalitnější řídící systém včetně modernizace přenosů dat, měření a regulace
– spojovací rozvody (areálové sítě)
– elektro část – ovládání a rozvody
– zpevněné plochy v areálu ČOV

Oproti předpokladu projektu jsme museli upustit od rekonstrukce betonových konstrukcí vyhnívací nádrže, která by z důvodu množství lokálních poruch byla opravitelná jen za cenu vysoce nákladných sanací a dodatečných výztuh. Navíc byly zdi 60 let staré železobetonové nádrže již opakovaně sanovány. Jejich další sanace by byla tedy finančně natolik náročná s nejistým výsledkem bez záruk, že bylo rozhodnuto o úplné demolici nádrže a vybudování nové železobetonové konstrukce dle rozsahu povolené stavby. Nová nádrž a její kompletní nová technologie v budoucnu výrazně omezí nákladné a technologicky velmi komplikované odstavení této části linky, které vždy přinese nutnost náhradního zpracování nevyhnilého kalu.

Dodavatel stavby: Sdružení KUNST a JSS – Turnov – Intenzifikace ČOV- I. etapa.
Jde o sdružení firem Kunst Hranice a Ještědská stavební společnost Liberec. Toto sdružení firem úspěšně zvládlo i naše dvě nedávno úspěšně dokončené rekonstrukce ČOV Semily a na ČOV v Rokytnici nad Jizerou.
Projektanti: PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem., KUNST Hranice – změny projektu, SČVK, a. s. – ověřovací studie.
TDS a poradenství: IBR Consulting s. r. o. – Jiří Šnajdr a Ing. Petr Hofmann.
Druhý rok Ing. Hofmann plnil roli poradenství na technologické celky.
Zástupci provozovatele: Josef Prokurát, František Šimek, Ing. Monika Stehnová, Ing. Jiří Kovalčík, Ing. Petr Pěnička.
Termín stavby: Původní termín realizace byl stanoven od poloviny května 2020 do 30. listopadu 2021. V druhém dodatku byl termín dokončení díla posunut na 16. května 2022. Důvody k prodloužení díla byly zejména výstavba nové vyhnívací nádrže a dále pak dílčí posun termínu dodání míchadla ze zahraničí z důvodu pandemie COVID a získání většího časového prostoru pro revize a zkoušky kalového a plynového hospodářství při přejímacím řízení.

Průběh stavby:
Výstavba za stálého provozu ČOV byla rozčleněna na šest etap a ty dále podrobně na dílčí fáze. V květnu a červnu 2020 probíhaly přípravné činnosti. Od července 2020 byly zahájeny práce na spojovacích rozvodech, lapáku štěrku a venkovních česlích hrubého předčištění včetně přilehlých zpevněných ploch. Práce na této etapě byly dokončeny v říjnu 2020. Současně následovala proměna česlovny, včetně doplnění jemných česlí a nátokových kanálů, kterou se podařilo zprovoznit koncem prosince. V roce 2021 probíhaly práce na uskladňovací nádrži a na plynovém hospodářství. Ve chvíli odstrojení vyhnívací nádrže bylo shledáno množství poruch a přivolaná diagnostika staveb stanovila možnosti nápravy. Z nich bylo vypracováno více variant, nakonec bylo rozhodnuto o demolici dožitých železobetonových konstrukcí a výstavbě nové nádrže. Umístění nové technologie do zcela dožité nádrže by bylo jednoznačně špatným rozhodnutím. V létě už jsme proto věděli, že není možné akci v roce 2021 dokončit. Mezi tím probíhaly práce na odvodnění a zahuštění kalu, areálových rozvodech, strojovnách plynového a kalového hospodářství, usazovací nádrži, která byla kompletně zasanována a osazena novou technologií. V zimních měsících 2021 a na jaře 2022 byla dokončena vyhnívací nádrž a osazena míchadlem Invent, na které se čekalo z důvodu problémů výroby v Rakousku s pandemií COVID a bylo dodáno s téměř dvouměsíčním zpožděním. V souběhu byla vystrojena kotelna dvěma kotli na plyn/bioplyn a kogenerací a byly provedeny propojovací rozvody do vyhnívací nádrže, zkompletovány strojovny a začalo oživování nové technologie včetně zapracování do nového řídícího systému. Na jaře 2022 byla jako poslední prvek z celé ČOV vystrojena usazovací nádrž míchadlem kalu a uvedena do provozu. Ke konci srpna bylo dokončeno odstranění vad a nedodělků. Administrativně náročné vypsání ročního zkušebního provozu bude dokončeno na OŽP KÚ LK v příštích týdnech. I když zkušební provoz ještě není vypsán, tak aktuálně řešíme s dodavateli a pracovníky provozovatele obdobné úkoly – dílčí reklamace, technologická vylepšení, jednání o nových limitech vypouštění z ČOV apod. Kromě občasného zápachu kvůli nefunkčnímu kalovému hospodářství rozsáhlá stavba nijak neobtěžovala turnovskou veřejnost, či dopravu.

Financování stavby: Tato akce byla financovaná z rozpočtu VHS Turnov. Neměli jsme reálnou šanci na žádnou dotaci, i když jsme se o ně tři roky pokoušeli. Pomohly nám jen dotace města a obcí dle schválených pravidel VHS Turnov.
Cena díla dle SOD: 77.777.777 Kč bez DPH
Celková cena díla skutečnost: 84.247.431 Kč bez DPH

Klíčovou skutečností pro zabezpečení peněz na stavbu se s odstupem času ukázal včasný termín poptávky, kdy ještě nepůsobil vliv COVID a současné problémy ve světě. Také vysoutěžená cena – 89 % z projektem stanovené výše – byla příznivá, a to zejména s ohledem na vysoký průměr z nabízených cen – 92 mil. Kč. Nabídnutá cena i její konečná cena jsou proto skvělým výsledkem investora a obou dodavatelských firem. Navíc jsme stavbu částečně financovali nejlevněji získaným úvěrem s úrokovou sazbou ve výši 1,29 %. Na akci přispějí město Turnov 13 mil. Kč, obec Ohrazenice 1,1 mil. Kč, obec Přepeře – 1,1 mil. Kč a nájemné zahrnuté v ceně stočného od obce Jenišovice ve výši 1,6 mil. Kč.
Je skvělé, že dodavatelé nepožadovali žádné příplatky za navýšené ceny v období COVID a ani v roce 2022. A je jisté, že při dnešní cenové úrovni bychom se již určitě pohybovali s cenou okolo 130 mil. Kč za ten samý předmět díla. Nyní by proto byla pro VHS Turnov stavba prakticky nefinancovatelná. Nebyli bychom schopni vytvořit takové množství peněz vlastních zdrojů.

Výčet více a méně prací: Na ČOV Turnov je evidováno po dobu stavby 77 změn, které jsou vyčísleny ve změnových listech, jejichž celková bilance činí 7.969 tis Kč. Významný počet změn souvisí s nedostatečnou kvalitou projektů a s celkovou náročností rekonstrukce. Nejvyšší víceprací byla výstavba vyhnívací nádrže v ceně 4.950 tis. Kč. Významné činnosti navíc pak byly výměna vnější membrány plynojemu, oprava fasády vyhnívací nádrže, nové rozvody potrubí na vyhnívací nádrži nebo navýšení rozsahů dodávek elektro a obnovy povrchů. Naopak nejvýznamnějšími méněpracemi byly změna materiálu koruny usazovací nádrže, zmenšení rozsahu výměny trubních potrubí nebo zmenšení počtu indukčních průtokoměrů a klapek.

Do budoucna – úkoly pro zkušební provoz:
Největší úkol nyní leží na pracovnících provozovatele a spočívá v naučení se provozovat novou technologii ČOV a pomocí zcela nového řídícího systému. Klíčové bude správně vyladit novou kogenerační jednotku ve vazbě na kotelnu. Dalším úkolem je pozorovat fungování nového šnekolisu. Nejdéle příští rok zabezpečíme výměnu vodovodní přípojky ze Sobotecké ulice do areálu ČOV. V příštích letech pak budeme muset repasovat vystrojení dosazovacích nádrží, které již vyžaduje poruchy provozu. Jedná se ale o mechanickou a řešitelnou věc, navíc jsou usazovací nádrže dvě a mohou se částečně zastupovat. A v řádu do deseti let bychom měli přistoupit též k rekonstrukci aktivačních nádrží a jejich intenzifikaci ve formě objektu regenerace kalu. To sebou přinese další tlak odboru životního prostření na přísnější limity vypouštění odpadních vod z ČOV Turnov.

Závěrečné shrnutí:
Zvládli jsme úspěšně dokončit největší akci VHS Turnov v posledních letech a pravděpodobně i největší stavbu z veřejných peněz v Turnově. Stavba musel proběhnout za plného provozu ČOV. Významnou pozitivní roli při stavbě proto sehrál tým pracovníků provozního Oblastního závodu Turnov společnosti SčVK, a. s., Teplice. Ti řešili s dodavateli zejména koordinaci všech činností s ohledem na nepřetržitý chod ČOV. Sdružení obou významných vodohospodářských firem odvedlo opět skvělou práci. Dodavatelé se dokázali vypořádat významnými opatřeními v období pandemie COVID a se začátkem dalšího skokového nárůstu. Pracovním tým investora, provozovatele a dodavatelů se sešel více jak 100x k řešení aktuálních otázek. Dodavatelé aktivně řešili dílčí nedostatky projektové dokumentace, a to dokonce s pomocí vlastních projekčních aktivit. Společně s námi dokázali spolupracovat na velkém množství odsouhlasených změn při provádění díla. Kdybychom stavbu odložili do této doby, kdy investiční náklady rostou o desítky procent, tak bychom ji nezvládli z našich vlastních zdrojů zaplatit.

Související články (celkem 6)

Sdílet

Autor článku

1 komentář

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.