PROJEKT NA VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ SE ÚSPĚŠNĚ UZAVÍRÁ

0

Jak jsme již na tomto místě informovali, Střední zdravotnická škola v Turnově získala finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR na realizaci projektu „Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje“. Jedná se o další vzdělávání pracovníků nemocnic ve dvou modulech – pro lékařské a nelékařské profese. Řešitelský tým sestavený ze zaměstnanců SZŠ Turnov, z oslovených externích odborníků a z pracovníků Panochovy nemocnice Turnov s. r. o. dospěl do fáze pilotního ověřování vytvořených vzdělávacích programů.

Nyní bychom se chtěli s turnovskou veřejností podělit o aktuální dění a zrekapitulovat vše, co se od minulé zprávy událo:

Pro pracovníky nelékařských profesí výuka proběhla od září 2013 do února 2014 v deseti blocích po čtyřech vyučovacích hodinách. Ve stejném rozsahu, ale v období od listopadu 2013 do dubna 2014, bylo naplánováno školení pracovníků lékařských profesí.

Protože pilotní ověření vzdělávacího programu pro lékaře ještě probíhá, můžeme se zatím podrobněji zabývat programem pro nelékařské profese, který byl již ukončen. Účastníci se v rámci školení seznámili s různými systémy financování zdravotnictví, s ekonomickými aspekty poskytování zdravotních služeb, na modelových příkladech a s pomocí počítačového programu se cvičili ve vykazování a vyúčtování zdravotní péče. Učení bylo podpořeno nejen klasickými prostředky, tj. pro tento program speciálně vytvořenou učebnicí a sadou praktických úloh, ale i moderními metodami samostudia prostřednictvím e-learningového kurzu. Účastníci výukového programu pro nelékařské profese splnili podmínky úspěšně podpořených osob a obdrželi osvědčení o jeho absolvování.

V rámci zpětné vazby vyplňovali frekventanti anonymně dotazníky, v nichž vybírali odpovědi z pětistupňové škály od naprostého souhlasu až po úplný nesouhlas. Ze zjištěných údajů vybíráme:
1) Účastníci kurzu měli od vzdělávání ve všech kritériích velmi vysoká očekávání. Po převodu odpovědí na školní známky vyšla souhrnná očekávaná průměrná známka 1,44. To může souviset s tím, že zdravotníci jsou zvyklí na vysoké nároky kladené na jejich práci ze strany pacientů, nadřízených i kolegů. Proto i oni vyžadují od svého okolí kvalitní práci a profesionální přístup.
2) Vzdělávací program dokázal naplnit očekávání. Po skončení kurzu účastníci hodnotili celý průběh souhrnnou průměrnou známkou 1,49. To je (s ohledem na malý počet respondentů) statisticky nevýznamně rozdílná známka od očekávání.
3) Po pilotním ověření 1. části projektu – kurzu pro nelékařské pracovníky – můžeme bez obav říci, že realizačnímu a řešitelskému týmu se podařilo vytvořit kvalitní vzdělávací produkt. Již nyní se pokusíme kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky zařadit coby odbornou vzdělávací akci do kreditního systému vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky u České asociace sester (ČAS).

Projekt je administrován ve spolupráci s nadřízeným orgánem, tj. krajským úřadem LK, a spolupráce probíhá k oboustranné spokojenosti. Věříme, že stejně dobré hodnocení bude mít i 2. část projektu – vzdělávací program pro lékaře – a že pozitivní vyznění projektu potvrdí i nadřízený orgán. Podrobnější informace o průběhu realizace naleznete přímo na internetové stránce projektu http://vykazovani.szsturnov.cz. Navštívit můžete také webovou prezentaci SZŠ Turnov, kde jsou v záložce „Projekty“ umístěny odkazy na všechny projekty realizované školou.
Mgr. Pavel Doubrava, věcný manažer projektu, www.szsturnov.cz

Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projekt: Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK. Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/03.0034

201403190807_oso_23_014_szs

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.