PŘIJALI LÉKAŘI NABÍDKU ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY?

0

Pro uspokojivou odpověď na otázku v titulku musíme vysvětlit některé souvislosti a začít trochu zeširoka. Oč se jedná? V červnu 2012 skončil na Střední zdravotnické škole v Turnově úspěšně první projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy“. V jeho rámci vznikla moderně vybavená učebna výpočetní techniky. A právě ta se stala prvotním impulzem při sestavování nového projektu. Pracovníci školy v čele s její ředitelkou Mgr. Lenkou Novákovou začali již v průběhu prvního projektu přemýšlet nad tím, jakým způsobem novou učebnu co nejefektivněji využívat po jeho skončení. Současně s těmito úvahami se jevil jako logický požadavek, aby byly případné aktivity realizovány na poli blízkém odbornému zaměření školy, tedy v oblasti zdravotnictví.

Nastalo období hledání vhodného tématu z pohledu jeho potřebnosti a zjišťování možností čerpat dotaci z evropských strukturálních fondů. Z úvah vykrystalizoval záměr dalšího vzdělávání dospělých v oblasti vykazování a vyúčtování zdravotní péče.

Problematika správného vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích je sama o sobě poměrně složitá. Širšímu porozumění v řadách zdravotnických pracovníků nepomáhá ani to, že se metodika vykazování neustále vyvíjí, mění se v závislosti na legislativních změnách a upravuje se v závislosti na každoročně vydávané úhradové vyhlášce. Na správném vykázání odvedené péče přitom bytostně závisí existence každé nemocnice, protože se od něho odvíjí finanční úhrada poskytovaná zdravotními pojišťovnami.

Jak jsme zjistili, nemocniční lůžková zařízení v praxi nedisponují pracovníky, kteří by byli formálně vzděláni v této oblasti. Problematice vykazování a vyúčtování zdravotní péče se v nemocnicích obvykle věnují lékaři nebo administrativní pracovníci. Obě skupiny pracovníků vzhledem ke svému předchozímu vzdělání a rozdílným pracovním zkušenostem mají k věci přirozeně i rozdílné přístupy. Naopak shodně u obou skupin může dojít k závažným pochybením při výkonu svěřené činnosti, která ve svých důsledcích mohou fatálně ovlivnit ekonomickou situaci mateřského zdravotnického zařízení. Zjednodušeně lze říci, že lékaři mají tendenci nadřazovat medicínskou problematiku případů nad její ekonomickou stránku, zatímco administrativní pracovníci se mohou dopouštět pochybení v důsledku neúplného proniknutí do tajů medicíny.

Došli jsme tedy k závěru, že odborníky ovládající metodiku vykazování a vyúčtování zdravotní péče lůžková zařízení potřebují. Proto bylo navrženo vytvoření vzdělávacího programu pro další vzdělávání nemocničních pracovníků – vzhledem k výše uvedenému ve dvou modulech – pro lékařské a nelékařské profese. Projekt byl nazván „Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje“.
 
Projektová žádost byla podána v červnu 2011 a hned na první pokus byla vybrána k realizaci. Následovalo sestavení řešitelského týmu, jehož členy se stali kromě zaměstnanců Střední zdravotnické školy v Turnově též externí odborníci a pracovníci Panochovy nemocnice Turnov s. r. o., která se stala partnerem projektu bez finanční spoluúčasti. A pak se již rozeběhla realizace druhého – školou samostatně vedeného – projektu na plné obrátky. Zapojení učitelé tak kromě každodenní práce v hlavním pracovním poměru museli odvádět ve svém volnu ještě něco navíc. Protože pro vykazování se v posledních letech v ČR používá moderní systém skupinových diagnóz DRG (Diagnosis-related group), byla vypsána výběrová řízení na nákup potřebného hardware a software pro vykazování v tomto systému. Následovala další výběrová řízení na pořízení podpůrných prostředků výuky v podobě e-learningu a praktických úloh. Nákupy byly úspěšně realizovány v průběhu školního roku 2012/2013. Paralelně s realizací výběrových řízení se členové řešitelského a realizačního týmu účastnili cyklu školení, seznamovali se s expertním programem a zpracovávali učebnice pro účastníky obou vzdělávacích kurzů. Probíhala také propagace projektu včetně nabídky účasti. Po vytvoření vzdělávacího programu bylo naplánováno jeho pilotní ověření. Od září 2013 do února 2014 v deseti blocích po čtyřech vyučovacích hodinách pro pracovníky nelékařských profesí a ve stejném rozsahu od listopadu 2013 do dubna 2014 pro pracovníky lékařských profesí.

A tím jsme se dostali k odpovědi na otázku v titulku. Odpověď zní „ano“ – zaměstnanci nemocnic, a mezi nimi řada lékařů, přijali nabídku účasti ve vzdělávacích programech a zasedli znovu do středoškolských školních lavic jako žáci. Účastníky vzdělávání mohou být podle pravidel projektu pouze pracovníci nemocnic Libereckého kraje z řad lékařů a nelékařů – z každé skupiny 15 osob. Lékaři i nelékaři přijali účast proto, aby si dalším vzděláním zvýšili odbornost a osobní rozhled, zlepšili své pracovní kompetence a konkurenceschopnost na trhu práce a v neposlední řadě se stali cennějšími pro svého zaměstnavatele.

Pilotní ověření obou vzdělávacích programů již proběhlo a bylo úspěšně ukončeno. Účastníci školení se seznámili s různými systémy financování zdravotnictví, s ekonomickými aspekty poskytování zdravotních služeb, na modelových příkladech a s pomocí počítačového programu se cvičili ve vykazování a vyúčtování zdravotní péče. Učení bylo podpořeno klasickými prostředky – pro tento program speciálně vytvořenou učebnicí a sadou praktických úloh – i moderními metodami samostudia prostřednictvím e-learningového kurzu. Realizační tým ve spolupráci s řešitelským týmem dopředu stanovil podmínky úspěšného absolvování školení. Těmi bylo 100 % absolvování testů v e-learningovém kurzu a minimálně 60 % účast na prezenční výuce. Výukového programu pro nelékařské profese se účastnilo 17 osob, všichni splnili podmínky úspěšně podpořených osob a obdrželi osvědčení o jeho absolvování. Do výukového programu pro lékařské profese se přihlásilo 15 osob. Podmínky úspěšně podpořených osob splnilo a osvědčení o absolvování vzdělávání obdrželo devět účastníků z řad lékařů.

V rámci zpětné vazby pro realizační tým vyplňovali frekventanti při zahájení dotazník očekávání a po skončení dotazník spokojenosti. V dotaznících odpovídali anonymně na 11 otázek, přičemž odpověď vybírali z pětistupňové škály od naprostého souhlasu až po úplný nesouhlas. Výsledky tedy odpovídají školnímu známkování – jednička je nejlepší (nejvyšší) známka a 5 je nejhorší (nejnižší) hodnocení. Ze zjištěných údajů jsme vytvořili grafy „kulturní mezery“, ve kterých můžeme sledovat rozdíly mezi očekáváním a skutečností.

Z výsledků šetření dovozujeme:

1) Účastníci obou kurzů měli od vzdělávání ve všech kritériích velmi vysoká očekávání. Po převodu odpovědí na školní známky vyšlo nejvyšší očekávání u nelékařů (1,13) i u lékařů (1,79) v kritériu odborná úroveň lektorů. Nejnižší očekávání (2,17) u nelékařů bylo v kritériu přínos pro pracoviště účastníka, u lékařů (2,36) v kritériu rozsah školení odpovídá jeho problematice. Souhrnná očekávaná průměrná známka je velmi vysoká (1,44) u nelékařů a relativně stále vysoká (2,05) u lékařů. Tyto výsledky v očekávání podle nás souvisí s tím, že zdravotníci jsou zvyklí na vysoké nároky kladené na jejich práci ze strany pacientů, nadřízených i kolegů. Proto i oni vyžadují od svého okolí kvalitní práci a profesionální přístup. Rozdíly v nejhůře hodnoceném parametru očekávání pak ilustrují různé přístupy lékařů a nelékařů. Nelékaři nejvíce pochybují o využitelnosti školení na svém pracovišti, zatímco časově zaneprázdnění lékaři očekávají neadekvátní rozsah školení vzhledem k probírané problematice.

2) Pilotní ověřování vzdělávacích programů dokázalo vysoké očekávání účastníků naplnit. Po skončení respondenti z řad nelékařů i lékařů hodnotili ze sledovaných kritérií nejvýše klima školení (1,06 nelékaři resp. 1,11 lékaři). Nejhůře nelékaři oznámkovali opět přínos pro pracoviště účastníka (2,31) a lékaři opět rozsah školení spolu se studijními materiály (2,00). Souhrnná hodnotící průměrná známka po skončení kurzu je s ohledem na počet respondentů u nelékařů nevýznamně horší, než očekávaná (1,49). U lékařů je dokonce výsledná známka lepší, než očekávaná (1,64), ale v tomto případě je výsledek na konci ovlivněn tím, že z 15 účastníků vyplnilo závěrečný dotazník pouze 9 úspěšně podpořených účastníků. Rozdíl tak není ani v tomto případě statisticky významný. Výsledky podle nás kromě celkového pozitivního vyznění naznačují, že se obtížně mění předsudky, se kterými účastníci do kurzů vstupují. Zatímco v pozitivním směru se výsledek od očekávání lišil, v negativním směru byl výsledek po školení shodný s očekáváním před školením. Nelékaři do kurzu vstupovali s přesvědčením o nevyužitelnosti pro jejich pracoviště a lékaři do něho vstupovali s přesvědčením o příliš velké časové dotaci. Připouštíme i možnost, že se nejednalo o předsudky, ale že se jednalo u obou skupin respondentů o velmi fundovaný názor, který průběh školení nemohl změnit. 

3) Po pilotním ověření obou vytvořených produktů – kurzu pro nelékařské pracovníky a kurzu pro lékařské pracovníky – můžeme bez obav říci, že realizačnímu a řešitelskému týmu se podařilo vytvořit kvalitní vzdělávací produkty. Uvažujeme o tom, že kurzy by se měly stát součástí trvalé nabídky Střední zdravotnické školy v oblasti vzdělávání odborné veřejnosti. Nejvyšším cílem je pokusit se zařadit kurzy coby odbornou vzdělávací akci do kreditního systému vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky u České asociace sester (ČAS) resp. do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů u České lékařské komory (ČLK).

Ve čtvrtek 19. června 2014 proběhla v prostorách Kulturního centra Střelnice závěrečná konference projektu. Konference se účastnil jako čestný host zástupce zřizovatele z Krajského úřadu Libereckého kraje, dále absolventi kurzu, zástupci partnerské Panochovy nemocnice, členové realizačního a řešitelského týmu a učitelé se žáky SZŠ Turnov. Na konferenci byl představen projekt, zrekapitulován jeho průběh a nastíněny možnosti navazujících aktivit. Na závěr účastníci obdrželi drobné propagační materiály a občerstvili se připraveným pohoštěním. V neformální diskusi byl projekt hodnocen všemi přítomnými pozitivně.
Podrobnější informace o průběhu celého projektu najdete na internetové stránce http://vykazovani.szsturnov.cz, nebo se lze na stránky projektu podívat z webové prezentace SZŠ Turnov http://www.szsturnov.cz/drupal/?q=projekty, kde jsou umístěny odkazy na všechny projekty realizované školou.

Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
Mgr. Pavel Doubrava, věcný manažer projektu

201403190807_oso_23_014_szs

Projekt: Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK. Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/03.0034

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.