LÍŠNÝ – VÝSTAVBA ČOV A ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI OBCE

0

Vodohospodářské sdružení Turnov dokončilo v obci výstavbu nové ČOV a dostavbu kanalizační stoky v části mezi náhonem a řekou Jizerou. Řeka je každoročně v úseku od Líšného až po Turnov centrem vodácké turistiky a cestovní ruch z této lokality Českého ráje je na ní plně navázán. Proto bylo společným cílem výrazné zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod z dnešní odkanalizované části obce a současné zajištění nového odkanalizování bytových domů z centrální části obce u Jizery.

Stavba ČOV je koncipována jako samostatná čistírna odpadních vod s klasickou technologií, koncipovanou na zatížení 190 EO. ČOV je přepojena na hlavní přivaděč z obce Líšný a voda je do ČOV dopravována pomocí vstupní čerpací stanice. To je technologická nutnost, protože se tím docílí regulace nátoku na ČOV, a protože je osazena nad hladinu stoleté vody v přilehlém vodním toku, což je ochrana proti vyplavení čistírny při povodňových událostech. Nová ČOV je postavena na místě původní dožilé kořenové ČOV. Je vybavena moderní technologií od automatického systému řízení, dálkového přenosu dat, zabudované vystrojení odpovídá vysokému standardu kvality a životnosti, je též myšleno na odhlučnění kompresorové strojovny a cirkulace vzduchu je zabezpečena bio-filtrem pro zamezení zápachu.

Výstavba kanalizace zahrnovala zejména novou gravitační kanalizaci dimenze 250 mm v obydlené zóně (nově napojeno je 44 obyvatel) v délce zhruba 140 m, zakončenou čerpací stanicí a následný výtlak do čistírny v délce bezmála 200 m. Odpadní vody z této části obce mezi náhonem a Jizerou jsou tedy čerpány na vstupní česle nové ČOV výtlačnou kanalizací. Kapacita ČOV počítá s budoucím napojením aktuálně přestavovaného sousedního průmyslového areálu a s odkanalizováním osídlené lokality za Jizerou podél silnice I/10.

Projektová dokumentace na ČOV i dostavbu kanalizace byla zpracována firmou VIS s.r.o. z Hradce Králové. Dodavatelem stavby byla firma VODA CZ z Hradce Králové, která si jako významného dodavatele stavební části přivedla OBIS s.r.o. z Nové Paky.
Staveniště bylo předáno na konci května 2020 s termínem dokončení říjen 2021. Jelikož ale stavební práce postupovaly díky vybraným firmám o něco rychleji, než předpokládal původní harmonogram, byla stavba dokončena a předána o dva měsíce dříve. Od září je stavba uvedena do ročního zkušebního provozu, po jehož skončení proběhne její kolaudace zkolaudována.

Velké poděkování patří starostovi a vedení obce Líšný, kteří přistupovali pozitivně a aktivně v průběhu realizace díla. K úspěšnému zakončení akce přispěli jako obvykle výraznou měrou pracovníci provozního závodu ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stavba byla vysoutěžena za 17,4 mil. Kč bez DPH. Celkovou cenu díla jsme udrželi i přes mimořádně složité poslední dva roky pro celé stavební odvětví. Za to patří velký dík oběma dodavatelům akce.

Na velikost obce šlo o mimořádně významnou akci, s jejíž významem souvisela finanční náročnost. Navíc v těchto letech realizuje VHS Turnov mimo akcí na sítích i dvě náročné rekonstrukce ČOV v Turnově a Rokytnici nad Jizerou za 110 mil. Kč s velmi nízkou podporou dotací. Proto jsme na tuto aktivitu v malé obci museli získat dotační finanční prostředky z více zdrojů. Naši stálí dotační partneři nám pomohli i v tomto případě. Státní fond životního prostředí ČR poskytl 10,3 mil. Kč. Liberecký kraj prostřednictvím Fondu ochrany vod 2,9 mil Kč a obec Líšný 1 mil. Kč. Vlastní zdroje VHS Turnov se společně s inženýrskými činnostmi a úhradou projekčních a přípravných kroků dosáhly částky 4 mil. Kč. Poděkování patří všem dotačním institucím. Malá obec by na tak významné dílo finančně nikdy nedosáhla, a proto se podobné záměry musí vždy řešit formou spolufinancováním ze strany více institucí.
Michaela Vodhánělová, Vodohospodářské sdružení Turnov

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.