KRAJ CHYSTÁ PROGRAM ROZVOJE TŘÍ SVÝCH MUZEÍ, DOSTANE SE I NA HOROLEZECKÉ MUZEUM V TURNOVĚ!

0

Liberecký kraj zřizuje celkem pět kulturních příspěvkových organizací. Jedná se o tři muzea (Severočeské muzeum v Liberci, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Muzeum Českého ráje v Turnově), jednu vědeckou knihovnu (Krajská vědecká knihovna v Liberci) a jednu galerii výtvarného umění (Oblastní galerie Liberec). Kraj má nyní k dispozici program rozvoje těchto institucí v následujících šesti letech. Zastupitelstvo kraje ho bude schvalovat na konci října. Radní kraje již materiál schválili.

„Hlavním cílem tohoto koncepčního materiálu, který úzce navazuje na Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020, je stručně popsat současný stav, zmapovat a jasně definovat rozvojové priority kulturních institucí v intervalu nadcházejících sedmi let,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Maierová s tím, že tento interval je v souladu s novým programovacím obdobím, v rámci nějž bude možné řadu projektů a záměrů realizovat z prostředků EU. Soulad s krajskou koncepcí lze očekávat i jako podmínku pro čerpání dotačních prostředků.

Program vytyčuje tři obecné priority: péči o nemovitý majetek včetně energetických úspor, využití bohatého sbírkového fondu k expozičním, výstavním a vzdělávacím účelům s cílem oslovení co nejširší veřejnosti a péči o sbírkové fondy jako významnou součást našeho kulturního dědictví včetně zajištění vhodných depozitárních prostor, odborného zpracování a vědecko-výzkumné činnosti.

201410082217_tz_25_014_mcr

HLAVNÍ PRIORITY KULTURNÍCH INSTITUCÍ NA LÉTA 2014 – 2020:

* KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V LIBERCI A OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI mají technické zázemí sanováno a kromě běžné údržby (v případě Krajské vědecké knihovny i větší opravy) se soustřeďují na vzdělávací programy a projekty, modernizaci technického vybavení a jeho doplňování i akviziční a vědeckovýzkumnou činnost.
* SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI A VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ stojí před řešením stavebně-technického stavu budov a zásadní modernizací expozic, které již neodpovídají současným trendům a potřebám. Jedinečnou příležitostí pro realizaci těchto záměrů se jeví příslušné priority IROP (Integrovaný regionální operační program). V aktuální verzi dokumentu patří prezentace muzejních sbírek mezi jednu z priorit pro období let 2014 – 2020. Prozatím jsou v návrhu IROP mezi možnými žadateli uvedena i krajská muzea. Úkolem Libereckého kraje je, aby byla tato možnost pro krajská muzea v programu zachována. Zároveň je nutné intenzivně pracovat na projektové přípravě, aby bylo možné v příštích letech fondu EU využít.
* V MUZEU ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ byly objekty v minulosti průběžně rekonstruovány a díky programům EU byla vybudována Klenotnice a Kamenářský dům. Prioritou pro následující období je vybudování horolezecké expozice, která by byla jedinečná v rámci České republiky. V září až říjnu 2014 budou dopracovány studie a bezprostředně by mělo navázat zpracování potřebné projektové dokumentace. V polovině roku 2015 je již možné očekávat vyhlášení prvních výzev programu přeshraniční spolupráce. Muzeum Českého ráje má na německé straně partnera, se kterým na tomto záměru dlouhodobě spolupracuje. V případě získání dotace by realizace mohla proběhnout již v roce 2016.

201410082217_tz_26_014_mcr

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ ZAČNE PŘIPRAVOVAT EXPOZICI HOROLEZECTVÍ
Zastupitelstvo LK na svém zářijovém zasedání schválilo Muzeu Českého ráje v Turnově finanční částku ve výši 840 tisíc Kč na projektovou dokumentaci nové expozice horolezectví.
Projektová příprava počítá se stavební částí a s částí expoziční. Stavební část projektové dokumentace o předpokládaném objemu 500 tisíc Kč bude řešit výtah, přístavbu sálu, dostavbu zadní části galerie a rekonstrukci střechy nad dílnou. Výtvarné řešení expozice o objemu 340 tisíc Kč se zaměří na kompletní realizační výkresovou dokumentaci, podrobnou specifikaci výstavních úseků a jednotlivých segmentů.
„Vytvoření horolezecké expozice je jednou z priorit programového prohlášení rady kraje. Proto již v roce 2013 byly zpracovány tři návrhy na řešení expozice, z nichž jeden byl vybrán pro zpracování podrobné studie,“ připomněla náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

Studie, která má část stavební a expoziční, bude podle ní dokončena v říjnu 2014 a na jejím základě bude následně vypsáno výběrové na projektovou dokumentaci s plánovaným termínem realizace zakázky a stavebního povolení na počátku roku 2015. Vlastní realizace stavebních prací je pak předpokládána na rok 2016. Finanční zajištění realizace projektu je plánováno z programu na podporu přeshraniční spolupráce v rámci dotačního titulu EU Cíl 3.

Nová expozice horolezectví je dlouhodobě připravovaná, a to i ve spolupráci se zahraničním partnerem.
„Tento projekt by měl zaplnit mezeru, která je v posledních letech stále evidentnější. Jak z řad odborné, tak i laické veřejnosti se stále naléhavěji ozývají hlasy po jejím zřízení. A kde jinde by měla takové expozice vzniknout než v srdci Českého ráje, který se může pochlubit dlouhou tradicí horolezectví. Nová expozice si klade za cíl představit horolezectví v regionu ve všech jeho aspektech – přiblížit místním i zahraničním návštěvníkům významné pískovcové skalní město, místní historii, vybavení i osobnosti,“ popsala záměr Hana Maierová.

201410082217_tz_27_014_mcr

První část výstavy představí horolezecký sport v celé jeho šíři a různorodosti, kterou si řada návštěvníků ani neuvědomuje. Druhý okruh se bude věnovat oblasti Českého ráje s pískovcovými skalními městy, které jsou zařazeny do sítě geoparků UNESCO. Představena bude celá oblast místních pískovcových skalních měst a jejich více než stoletá lezecká historie, včetně výrazných osobností, které se zasloužily o věhlas horolezeckého sportu i za hranicemi regionu.

Třetí okruh pak představí horolezecké vybavení a jeho vývoj až do dnešních dnů. Bez zajímavosti nebude srovnání domácí a tovární výroby jistících prostředků před rokem 1989.

„Vzhledem k tomu, že řada osobností vzešlá z prostředí našeho regionu překročila svými výkony jeho hranice a slavila úspěchy taktéž v odvětví tzv. alpského horolezectví, bude expozice věnována nejen vývoji vybavení v pískovcovém lezení, ale také horolezectví ve vysokých horách,“ doplnila náměstkyně. Na přípravě expozice horolezectví se budou podílet odborní pracovníci muzea, především z oddělení historických sbírek.
„Využijí navázané spolupráce s místními pamětníky a aktivními horolezci i mezinárodních kontaktů na Sasko a byla také navázána úzká spolupráce s Národním muzeem v Praze,“ zdůraznila Hana Maierová.

Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje, jiri.langer@kraj-lbc.cz
(foto TvA)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.